Förvärv och avyttringar

Förvärv utgör en viktig del i Nobinas strategi för att bredda och växa verksamheten i Norden.

2022

Anja & Dennis Hemservice 

Nobina AB ingick i juni 2022 avtal om att förvärva 100% av Anja och Dennis Hemservice AB som är en av de största enskilda utförarna av hemtjänst i Stockholms stad. Förvärvet är en fortsatt satsning och utveckling av Nobinas affärsområde Nobina Care.

Nobina utökar sin satsning på omsorgsområdet och förvärvar Anja & Dennis Hemservice AB

2021

Telepass

Nobina ingick i maj 2021 avtal om att förvärva 100% av Telepass AB som är marknadsledande inom omsorgsresor i Skåne. Därmed är Nobina, genom dotterbolaget Samtrans och Göteborgs Buss, ledande aktör i Sverige inom omsorgsresor med möjlighet till fortsatt tillväxt och breddning av erbjudandet i såväl Sverige som Danmark. Telepass har under de senaste åren vuxit kraftigt och med god lönsamhet i Skåneregionen. Den årliga tillväxttakten (CAGR) sedan 2017 har uppgått till cirka 67 procent. Under räkenskapsåret 2020 uppgick omsättningen till ca 350 MSEK med en EBITDA om ca 60 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 17 procent. Kontrakten följer branschpraxis och är i regel fyra år långa.

Nobina förvärvar Telepass och blir ledande i Sverige inom omsorgsresor

2020

Göteborgs Buss

Nobina ingick i december 2020 avtal om ett strategiskt förvärv av Göteborgs Buss AB med säte i Göteborg och stärker därmed, genom det helägda dotterbolaget Samtrans, sin position inom omsorgsresor och gör samtidigt ett marknadstillträde i Västsverige. Förvärvet omfattar en verksamhet om cirka 170 fordon och 220 medarbetare inom upphandlad särskild kollektivtrafik och omsätter ca 130 MSEK. Förvärvet är en del av Nobinas strategi för att stärka och utveckla positionen inom den särskilda kollektivtrafiken. Nobina genomför strategiskt förvärv av Göteborgs Buss och stärker positionen inom omsorgsresor

KE’s Bussar

I december 2020 ingick Nobina avtal om att förvärva bussföretaget Karl Erik Elofsson Buss AB med säte i Kungsbacka. Genom förvärvet stärker Nobina sin position i Västsverige samtidigt som det finns nya synergier mellan befintliga kontrakt, kommande anbud och satsningar inom ersättningstrafiken. Verksamheten omsätter ca 90 MSEK och omfattar cirka 100 bussar och 100 medarbetare inom den upphandlade linje- och skoltrafiken tillsammans med beställnings- och ersättningstrafik. Förvärvet är en fortsatt del av strategin att både bredda och växa på den nordiska marknaden, samtidigt som det bygger en plattform för ökad konkurrenskraft i mindre kontrakt. Nobina genomför strategiskt förvärv av KE'S Bussar och stärker sin position i Västsverige

2019

Örslev

Nobina ingick i februari 2019 avtal om att förvärva delar av bussföretaget Örslev Holding ApS i Danmark. Genom förvärvet stärker Nobina sin position på den danska marknaden inför kommande anbud och breddar verksamheten till omsorgsresor och den särskilda kollektivtrafiken i Danmark. Förvärvet omfattade en verksamhet om ca 16 bussar inom den upphandlade kollektivtrafiken på södra Själland samt 21 minibussar för omsorgsresor. Förvärvet av Örslev är ett första steg i Danmark inom det strategiskt viktiga området omsorgsresor. De förvärvade delarna av Örslev omsatte under 2018 ca 40 MDKK och EBITDA uppgick till 4,4 MDKK. Nobina genomför strategiskt förvärv och satsar på omsorgsresor i Danmark.

2018

De Blaa Omnibusser

Den 30 november slutförde Nobina förvärvet av kollektivtrafikföretaget DBO Busser Holding A/S ”De Blaa Omnibusser” i Danmark och genom förvärvet tillfördes tre nya kontrakt med en årsomsättning på ca 160 MDKK. Under 2017 omsatte bolaget 158 MDKK med en EBT-marginal om cirka 16 procent.

Nobinas danska verksamhet är främst koncentrerad till Själland där förvärvet av De Blaa Omnibusser stärker Nobinas marknadsandel och breddar Nobinas möjlighet att erbjuda kvalitativa och skalbara busslösningar till både samhälle och kunder. Förvärvet omfattar en verksamhet om ca 65 bussar och 225 medarbetare inom den upphandlade linjetrafiken på norra Själland. Nobina ingår avtal om förvärv av De Blaa Omnibusser

Samtrans van

Samtrans Omsorgsresor

Den 1 oktober 2018 slutförde Nobina förvärvet av den ledande aktören inom särskild kollektivtrafik på Stockholmsmarknaden, Samtrans. Förvärvet skapar tillväxt och ligger i linje med Nobinas strategi om att bredda sin affär inom kollektivtrafiken och utveckla erbjudandet till både samhället och kunderna. Bolaget har ca 100 medarbetare inom administration och beställningscentral samt 175 anslutna åkerier med ca 750 fordon och förare. Vid tidpunkten för förvärvet omsatte bolaget ca 750 MSEK fördelat på 24 kontrakt där man utför, administrerar och samordnar resor för människor med särskilda behov samt skolskjuts. Förvärvet skapar även tillväxt genom synergier med befintlig verksamhet, breddar kontraktsmarknaden ytterligare och bidrar från övertagandet positivt till koncernens resultat och marginal. Här finns även potential för en konsolidering av den nordiska marknaden genom att antingen växa organiskt med Samtrans avtalsmodeller i andra storstadsregioner eller via ytterligare förvärv.  Nobina förvärvar Samtrans

Swebus Express

I maj 2018 genomförde Nobina en försäljning av det helägda expressbussföretaget Swebus Express AB till reseföretaget FlixBus Sverige AB för 10,2 MEUR (motsvarande 108 MSEK). Försäljningen omfattade Swebus kommersiella verksamhet, varumärke och majoriteten av fordonsflottan. Transaktionen låg i linje med Nobinas strategiska fokusområden om att utveckla kontraktsaffären och de bästa lösningarna för kollektivtrafiken. Försäljningen av den hårt konkurrensutsatta interregionala expressbusstrafiken gjordes med en reavinst om 56 MSEK. Nobina avyttrar sin expressbussverksamhet

 

Copyright Nobina 2022