1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. NOBINAS ANDRA KVARTAL - UNDERLIGGANDE RESULTAT...

NOBINAS ANDRA KVARTAL - UNDERLIGGANDE RESULTAT STEG MED 23 PROCENT

ANDRA KVARTALET

 • Rekord i omsättning och resultat för ett andra kvartal, före kostnader relaterade till börsnoteringen. Extratrafik och framgångsrika trafikstarter bidrog positivt.
 • Nettoomsättningen steg med 9,2 procent, till 1 982 MSEK (1 815).
 • Justerat rörelseresultat steg med 23 procent till 137 MSEK (111) före kostnader för börsnoteringen om 112 MSEK1). Rörelseresultatet var 25 MSEK (111) efter kostnader för börsnoteringen.
 • Justerat resultat före skatt, EBT, steg med 52 procent till 93 MSEK (61) före kostnader för börsnoteringen och lösen av obligationslån om 205 MSEK1).
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,86 SEK (0,81).
 • Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten var –78 MSEK (–107).

HALVÅRSPERIODEN 1 MARS 2015 – 31 AUGUSTI 2015

 • Rekord i omsättning och resultat för första halvåret, före kostnader för börsnoteringen.
 • Nettoomsättningen steg med 7,5 procent till 3 977 MSEK (3 701).
 • Justerat rörelseresultat steg med 43 procent till 243 MSEK (170) före kostnader för börsnoteringen om 204 MSEK1). Rörelseresultatet var 39 MSEK (170) efter kostnader för börsnoteringen.
 • Justerat resultat före skatt, EBT, uppgick till 154 MSEK (45) före kostnader för börsnoteringen och lösen av obligationslån om 297 MSEK1).
 • Resultatet per aktie uppgick till –1,43 SEK (0,44).
 • Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten var –97 MSEK (–220).

VIKTIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET

 • Väl genomförda trafikstarter i Södertörn i Stockholm (Sverige), Follo (Norge) och Helsingfors (Finland) om totalt över 400 bussar.
 • Nobina AB börsintroducerades på Nasdaq Stockholm. Samtliga kostnader för noteringen har nu tagits och utföll i enlighet med prospektet.
 • Nobina löste den 11 augusti 2015 samtliga utestående obligationslån.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Nobina vann busskontrakt i Norrköping värt nära 400 MSEK över den sexåriga löptiden.

VD-KOMMENTAR

Nobina redovisar rekord i omsättning och resultat för ett andra kvartal och första halvår före kostnader relaterade till börsnoteringen. Intäkter från extratrafik och lägre än beräknade kostnader för genomförda trafikstarter bidrog till den positiva utvecklingen.

Det andra kvartalet präglades av de tre framgångsrika trafikstarterna i Södertörn, Follo och Helsingfors om över 400 bussar. Det är glädjande att våra noggranna förberedelser under det senaste året resulterade i att samtliga trafikstarter fortlöpte väl.

Den 11 augusti löste vi våra obligationslån med delar av den emissionslikvid som erhölls i samband med börsnoteringen. Det innebär att vår skuld minskar med 550 MSEK och att våra årliga räntekostnader sjunker med 44 MSEK. Det innebär också att vi förbättrat soliditeten till 14,1 procent från 4,2 procent, vilket varit en viktig målsättning för oss.

Eftersom obligationslånet har lösts finns det inga restriktioner emot att implementera vår fastställda utdelningspolicy. Jag ser fram emot att betala vår första utdelning i linje med vårt kommunicerade utdelningsmål.

Ragnar Norbäck,
VD och koncernchef


Informationen är sådan som Nobina AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 30 september, 2015, kl 08.00.


Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024