1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. NOBINA LEVERERAR FORTSATT STARKT RESULTAT

NOBINA LEVERERAR FORTSATT STARKT RESULTAT

ANDRA KVARTALET 1 JUNI - 31 AUGUSTI 2016

• Nettoomsättningen uppgick till 2 146 MSEK (1 982), en ökning med 8,3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 142 MSEK (25)1).

• Resultatet efter skatt uppgick till 80 MSEK (–71), och resultatet per aktie uppgick till 0,91 (–0,86)1).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 336 MSEK (167).

• Periodens kassaflöde var –173 MSEK (–91). Periodens kassaflöde inkluderade utbetalning av föregående års utdelning om 230 MSEK (0)1).

HALVÅRSPERIODEN 1 MARS–31 AUGUSTI 2016

• Nettoomsättningen uppgick till 4 370 MSEK (3 977), en ökning med 9,9 procent.

• Rörelseresultatet steg till 263 MSEK (39)1).

• Resultatet efter skatt uppgick till 149 MSEK (–104), och resultatet per aktie uppgick till 1,68 (–1,43)1).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 622 MSEK (319).

• Periodens kassaflöde var –141 MSEK (–129). Periodens kassaflöde inkluderade utbetalning av föregående års utdelning om 230 MSEK (0)1).


VIKTIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET

• Väl genomförda trafikstarter i Sverige och Finland.

• Nobina vann trafik i Oslo till ett värde av 150 MSEK över en treårig kontraktsperiod.

• Nobina vann trafik i Lund Väster till ett värde av 400 MSEK under en fyraårig kontraktsperiod.

• Andelen av Nobinas totala bussflotta som körs med förnybara drivmedel ökade från 50 procent till 55 procent, och till 75 procent i Sverige.


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

• VD Ragnar Norbäck meddelade att han avser att gå i pension i oktober 2017. Styrelsen har därför inlett ett arbetet med att rekrytera en ny VD.

• Nobinas avtal avseende busstrafiken i Norrtälje förlängdes med två år till juni 2021.


VD-KOMMENTAR

Nobina levererade ett fortsatt starkt resultat det andra kvartalet, primärt drivet av ökade intäkter från extratrafik samt bra utveckling av befintliga kontrakt. Dessutom har Nobina genomfört kostnadseffektiva trafikstarter och avslut i Sverige och Finland. Kvartalets vunna kontrakt i Lund och Oslo samt signerade avtal i Östergötland och Borås kompenserar för de trafikavtal som löper ut. Det faktum att vi trots en föryngring av kontraktsportföljen, med påföljande negativ kortsiktig resultatpåverkan, ändå förbättrar vår marginal är förstås positivt. Vidare kan jag konstatera att Nobinas innovationssatsningar genom Nobina Technology röner ökad uppmärksamhet bland uppdragsgivare och samarbetspartners. Det är också glädjande att våra medarbetare bjuds in i en rad forum för att bidra till kollektivtrafikbranschens utveckling. Ytterligare en positiv trend är den förbättrade lönsamheten bland våra konkurrenter i kollektivtrafikbranschen, om än från låga nivåer. Jag har meddelat styrelsen att jag bestämt mig för att gå i pension nästa höst, efter 13 år som VD för Nobina-koncernen. Det har varit innehållsrika år och det finns mycket att glädjas över. Jag är särskilt stolt över den kompetens och det engagemang som finns hos våra medarbetare. Förra årets lyckade börsnotering har lagt grunden för ett ännu mer framgångsrikt bolag. Förutsättningarna är därmed gynnsamma för en fortsatt god utveckling.

Ragnar Norbäck,
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2016, kl. 8.00.

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024