1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina bokslutskommuniké mars 2016 - februari 2017

Nobina bokslutskommuniké mars 2016 - februari 2017

Förbättrat resultat och kassaflöden 

FJÄRDE KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 2 243 MSEK (2 161), en ökning med 3,8 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 63 MSEK (58).
· Resultatet efter skatt uppgick till 267 MSEK (8), och resultatet per aktie uppgick till 3,02 (0,09). Justerat för värdering av förlustavdrag är resultatet 22 MSEK och resultatet per aktie är 0,25.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 336 MSEK (389).

VERKSAMHETSÅRET 1 MARS 2016–28 FEBRUARI 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 858 MSEK (8 317), en ökningRörelseresultat steg till 494 MSEK (462)1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 518 MSEK (4), och resultat per aktie uppgick till 5,86 (0,04). Justerat för värdering av förlustavdrag är resultatet 273 MSEK och resultatet per aktie är 3,09.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 234 MSEK (850).
 • Årets kassaflöde uppgick till 114 MSEK (234). Årets kassaflöde inkluderar utbetalning av föregående års utdelning om 230 MSEK (0).

VIKTIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET

 • Magnus Rosén har utsetts till ny VD och koncernchef för Nobina. Magnus anställdes den 1 april och tillträder som koncernchef den 1 juni.
 • I december 2016 vann Nobina avtal om ytterligare 27 bussar i Helsingfors.
 • Nobina har bjudits in att genomföra ett tvåårigt testprogram av el-­ledbussar åt trafikhuvudmannen Ruter i Oslo.
 • Nobina tecknade avtal med Tågkompaniet om ersättningstrafik för tåg­trafiken i sex län i norra och mellersta Sverige och har även utökat buss-för-tågavtalet med MTR att inkludera även deras tunnelbanetrafik.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Styrelsen har föreslagit en utdelning om 3.10 (2.60) SEK per aktie med utbetalning i juni 2017, vilket innebär en ökning med 19 procent jämfört med föregående år.

VD-KOMMENTAR

Vi fortsätter att leverera enligt våra löften och presenterar nya rekordnivåer för omsättning och lönsamhet för helåret 2016/2017. Nettoomsättningen ökade med 6,5 procent och marginalen före skatt uppgick till 4,0 procent och jag kan konstatera att vi i varje enskilt kvartal under året presterade bättre jämfört med samma kvartal föregående år. Detta inger förtroende för att vi skall leverera de mål som sattes inför vår börsnotering. Förutom fortsatt framgångsrik, aktiv kontraktsförvaltning bidrog en högre andel ersättningstrafik och positiva indexeringseffekter till utvecklingen 2016/2017. Det kompenserade för kostnader hänförliga till trafikstarter och ökande kvalitetskrav i vissa kontrakt. Att uppdragsgivare ökar fokus på kvalitet i anbuden är samtidigt något som gynnar oss på sikt då vi har ett stort fokus på kvalitet i vårt arbete.

Våra buss-för-tåguppdrag växer över hela Norden. Under fjärde kvartalet tecknade vi avtal om ersättningstrafik med Tågkompaniet i Sverige och vi har nu buss-för-tåg- avtal i samtliga nordiska länder. Denna del av verksamheten kommer kunna fortsätta öka framöver, även om det är svårt att bedöma omfattningen då avtalen innehåller en stor andel oplanerad ersättning.

Nobina fortsätter att ligga i framkant inom fordonsutveckling. Vi var först med superbussar och har kört elbuss i Sverige sedan 2006. Under fjärde kvartalet annonserade vi om ett testprogram av el-ledbussar åt trafikhuvudmannen Ruter i Oslo och det pågår diskussioner om flera banbrytande investeringar i nya elbussystem i andra större städer i Norden.

Den högre omsättningen kombinerat med en högre marginal gör att vi kan höja utdelningen. Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning för 2016/2017 om 3.10 SEK per aktie, vilket är 19 procent högre än föregående år och i linje med vår kommunicerade utdelningspolicy.

Avslutningsvis, vill jag åter passa på att tacka alla medarbetare för sitt starka engagemang i Nobinas utveckling, vilket under verksamhetsåret lett till nya rekord i kundnöjdhet i allt fler av Nobinas trafikområden.

Ragnar Norbäck,
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april, 2017, kl. 08:00.

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024