1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. NOBINA DELÅRSRAPPORT 1 JUNI – 31 AUGUSTI 2017

NOBINA DELÅRSRAPPORT 1 JUNI – 31 AUGUSTI 2017

UTVECKLING ENLIGT PLAN

ANDRA KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 2 169 MSEK (2 146), en ökning med 1,1 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 106 MSEK (142).
· Resultatet efter skatt uppgick till 59 MSEK (80), och resultatet per aktie uppgick till 0,68 (0,91).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 294 MSEK (336).
· Andra kvartalets kassaflöde uppgick till –308 MSEK (–173). Periodens kassaflöde inkluderar utbetalning av föregående års utdelning om –274 MSEK (–230).

HALVÅRSPERIODEN 1 MARS – 31 AUGUSTI 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till 4 445 MSEK (4 370), en ökning med 1,7 procent.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 193 MSEK (263).
 •  Resultatet efter skatt uppgick till 94 MSEK (149), och resultatet per aktie uppgick till 1,07 MSEK (1,68).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 516 MSEK (622).
 •  Kassaflödet uppgick till –372 MSEK (–141). Periodens kassaflöde inkluderar utbetalning av föregående års utdelning om –274 MSEK (–230). 

VIKTIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET

 •  Nytt trafikavtal i Kungsbacka med Västtrafik omfattande 13 tursatta bussar och ett värde om 320 MSEK. Avtalet startar i juni 2018 och sträcker sig över tio år.
 •  Förlängt avtal i Malmö med Skånetrafiken och satsning på elbussar. Förlängningen gäller fram till 2021 och omfattar totalt 83 tursatta bussar varav 13 nya elbussar.
 •  Samarbete med SL för utveckling av stadstrafiken i Norrtälje kommun med satsning på elbussar. Kontraktet sträcker sig till 2021 och fem elbussar ska börja rulla i augusti 2018.
 •  Troms Fylkestrafikk och Nobina Norge överens om att bara utnyttja halva optionsförlängningen. Nuvarande kontrakt omfattande 127 tursatta bussar avslutas den 31 juli 2019.
 •  Omstrukturering av Swebus som ett led i den strategiska översynen av den interregionala verksamheten. Swebus integreras i Nobina Sverige, ledningsförändringar genomförs och engångskostnader har reserverats till ett ackumulerat belopp om 15 MSEK vid utgången av andra kvartalet.
 •  Samarbete initierat med Telia för att analysera resandebehov i kollektivtrafiken.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 •  Inga viktiga händelser noterade efter kvartalet.

VD-KOMMENTAR 

I linje med våra förväntningar reflekterade resultatet även under räkenskapsårets andra kvartal effekterna från föregående års omfattande kontraktsmigreringar i Sverige. Detta tillsammans med bland annat kostnader för omstruktureringen av vår interregionala verksamhet innebar att resultatet före skatt minskade till 74 MSEK (107). Den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas enligt plan, och vi går nu in i en period med en lugnare fas av kontraktsomställningar under vilken vi kommer att fokusera på rörelseeffektivitet.

Under kvartalet intensifierade vi våra samarbeten inom viktiga framtidsområden, exempelvis resulterade det starka intresset i marknaden för elbussar i allt fler konkreta satsningar hos våra uppdragsgivare. Detta ser vi framför allt i Sverige och Norge.

Som vi tidigare meddelat inledde vi under våren en strategisk översyn av den interregionala verksamheten. Denna går som förväntat och har fram till idag lett till beslut om att integrera Swebusverksamheten i Nobina Sverige, med påföljande ledningsförändringar, och sammanlagt 15 MSEK i reserverade engångskostnader. Dessa åtgärder förväntas enskilt ge en årlig effekt på 10 MSEK. Under andra kvartalet påverkades resultatet även av beslutet att minska avskrivningstiden för expressbussar. I Finland stärker vi den underliggande lönsamheten ytterligare på en växande marknad, med fortsatt tillskott av extratrafik i Helsingfors i väntan på att den nya tunnelbanan ska stå klar. En annan positiv nyhet är att lönsamheten i den nordiska kollektivtrafikbranschen fortsätter att förbättras.

Med ett växande behov av smarta mobilitetslösningar i samhället kommer kollektivtrafiken få en allt större betydelse på sikt. Som marknadsledare ska vi ligga i framkant i den utvecklingen. Vi har en väl fungerande affärsmodell och en organisation som på ett innovativt och effektivt sätt förvaltar vårt uppdrag som en viktig samhällsaktör, något som våra aktiviteter under andra kvartalet tydligt visar.

Magnus Rosén,
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september, 2017, kl. 08:00. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024