1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Återköp av aktier i Nobina

Återköp av aktier i Nobina

Nobina AB (publ) (”Nobina”) har under perioden 29 oktober – 1 november 2018 återköpt sammanlagt 218 024 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Nobinas aktiesparprogram, dvs. säkring av leverans av prestationsaktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma. Återköpsprogrammet, som Nobina offentliggjorde den 1 oktober 2018, genomförs i enlighet med marknadsmissbruks­förordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

Under perioden 29 oktober – 1 november 2018 har aktier i Nobina återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt transaktions­värde per dag (SEK)
2018-10-29 41 000 60,89 2 496 375
2018-10-30 88 000 59,73 5 256 097
2018-10-31 20 000 59,94 1 198 812
2018-11-01 69 024 61,05 4 213 920

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Pareto Securities AB för Nobinas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nobinas innehav av egna aktier per den 1 november 2018 till 1 246 654 aktier. Det totala antalet aktier i Nobina uppgår till 88 355 682 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 1 oktober 2018 till och med den 1 november 2018 har sammanlagt 1 246 654 aktier återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 1 246 654 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats

Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2018, kl. 16.10.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024