1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Kallelse till årsstämma i Nobina AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Nobina AB (publ)

Aktieägarna i Nobina AB (publ) (”Nobina” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2018 kl. 14.00 på World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.

Anmälan till årsstämman kan göras här: http://anmalan.vpc.se/nobina2018/ 

Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när årsstämman öppnas. Lokalen öppnas kl. 13.00.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 maj 2018.

Aktieägarna måste vidare anmäla sig hos Bolaget per post till Nobina AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 92 76, eller på Bolagets hemsida, www.nobina.com, senast den 25 maj 2018. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, personnummer eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 25 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ombud och behandling av personuppgifter

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.nobina.com.

I samband med anmälan kommer Nobina behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman 2018.

Förslag till dagordning

1.          Stämmans öppnande

2.          Val av ordförande vid stämman

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd

4.          Godkännande av dagordning

5.          Val av en eller två justeringspersoner

6.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.          Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.          Beslut om

a.      fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b.      dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c.      ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9.          Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer

10.        Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

11.        Val av styrelseledamöter och revisor

12.        Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

13.        Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14.        Styrelsens förslag till beslut om

a.      inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram

b.      bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier inom ramen för Nobinas aktiesparprogram

c.      överlåtelse av egna aktier till deltagare i Nobinas aktiesparprogram

d.      aktieswapavtal med tredje part

15.        Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier m.m.

16.        Stämmans avslutande

Kallelse till årstämman finns i sin helhet i bifogat dokument. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024