1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina bokslutskommuniké mars 2017– februari 2018

Nobina bokslutskommuniké mars 2017– februari 2018

ETT STARKT ÅR

Fjärde kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 2 325 MSEK (2 243), en ökning med 3,7 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 84 MSEK (63).
· Resultatet efter skatt uppgick till 44 MSEK (267)*, och resultatet per aktie uppgick till 0,50 SEK (3,02).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 392 MSEK (336).
· Fjärde kvartalets kassaflöde uppgick till 151 MSEK (101).

Verksamhetsåret 1 mars 2017–28 februari 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 094 MSEK (8 858), en ökning med 2,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 490 MSEK (494).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 278 MSEK (518)*, och resultatet per aktie uppgick till 3,15 SEK (5,86).
 • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten var 1 120 MSEK (1 234).
 • Årets kassaflöde uppgick till –94 MSEK (114). Periodens kassaflöde inkluderar utbetalning av föregående års utdelning om –274 MSEK (–230).

Viktiga händelser fjärde kvartalet

 • Två nya trafikavtal i Helsingfors med HRT/HSL omfattande totalt 42 bussar och ett värde om 570 MSEK över avtalstiderna om 7 (41 bussar) respektive 1 år (1 buss).
 • I januari blev Nobina det första bussbolaget i Skandinavien med egna självkörande bussar på allmän väg i samband med ett samarbetsprojekt i Kista med Ericsson, SJ, KTH och Stockholms stad m fl.
 • Nytt trafikavtal med MOVIA i Roskilde med 21 tursatta bussar med planerad trafikstart april 2019 och ett värde om ca 300 miljoner DKK över avtalstiden om 6 år med en möjlighet till förlängning om ytterligare 6 år.

Viktiga händelser efter kvartalet

 •  Förlängning av två kontrakt med Ruter i Oslo och satsning på elbussar med start 2019. Förlängningarna gäller fram till 2022 respektive 2023 och omfattar totalt 92 tursatta bussar varav 20 elektriska ledbussar. Det samlade värdet av förlängningarna uppskattas till ca 800 miljoner NOK.
 •  Kreditratingavtalet med Standard & Poor’s avseende Nobina AB har, på bolagets egen begäran, avslutats.
 •  Styrelsen har föreslagit en utdelning om 3,35 (3,10) SEK per aktie med utbetalning i juni 2018, vilket innebär en ökning med
  8 procent jämfört med föregående år.

* Föregående års resultat påverkades av redovisning av tidigare oredovisade uppskjutna skatter. Se mer information under avsnittet ”Inkomstskatt” på sidan 4.

VD-kommentar

Efter en stark avslutning på räkenskapsåret 2017/2018 kan vi konstatera att vi levererade det bästa resultatet någonsin för Nobina, exklusive engångskostnader på 33 MSEK, med en fortsatt ökning av marginalen före skatt och en Nettoomsättning som steg med 2,7 procent till 9 094 MSEK.

Utvecklingen stärker utsikterna för att vi ska kunna leverera på de finansiella mål som sattes inför börsnoteringen 2015. Förutom en förbättrad prestanda i befintliga kontrakt blir vi allt bättre på att utveckla lönsamma nya affärer utanför kontrakten.

Vår verksamhet i Sverige är tongivande för koncernens utveckling. Det är en verksamhet med väl fungerande processer, från analys och förhandling till genomförande och uppföljning. Vi kan också notera en positiv utveckling för vår interregionala expressbusstrafik, Swebus, där passagerarvolymen nu ökat tre månader i rad och vi hävdar oss väl på en marknad med hård konkurrens. Under fjärde kvartalet vann vi ytterligare ett kontrakt i Danmark, 21 bussar i Roskilde med trafikstart 2019. I Finland noterade vi ett starkt resultat 2017/2018, som en effekt av den extratrafik vi utfört i samband med utbyggnaden av Helsingfors tunnelbana. Nu när denna står klar fokuserar vi på att fortsätta utveckla vår ledande position i Helsingfors, och arbeta för att vinna trafikavtal i andra delar i landet.

Vi blir allt bättre på att driva incitamentsbaserade avtal, där vår analys av resandeströmmar och omfattande erfarenhet av olika kollektivtrafiklösningar gör att vi kan driva en mer effektiv trafik som ökar värdet för våra kunder och därmed samhället i stort. Vi kan dessutom konstatera att trenden går mot ett allt större inslag av kvalitet som utvärderingskriterium, och ersättningsmodeller där incitament baserat på resande och kundernas upplevda kvalitet blir vanligare i nya kontrakt.

Vi har nu gått in i en fas med höga anbudsvolymer. Totalt ska ca 2 400 bussar upphandlas i Norden under 2018/2019. Vi har även påbörjat vår testtrafik med självkörande bussar på allmän väg i Kista, vilket fått stor massmedial uppmärksamhet. Autonoma fordon som del av trafiklösningen tror vi blir verklighet på sikt, med syftet att komplettera och stärka nuvarande kollektivtrafik. Övergången till elbuss i trafiklösningarna är redan på gång. I slutet av 2018 kommer vi ha cirka 50 eldrivna bussar i linjetrafik i Norden.

Det händer mycket spännande inom kollektivtrafikbranschen och framtidsutsikterna ser lovande ut. På Nobina fortsätter vi med vårt ständiga effektiviseringsarbete för att ytterligare stärka konkurrenskraften, men vi ser även över möjligheterna att öka tillväxttakten. Detta omfattar bland annat fler incitamentsbaserade kontrakt, utökade affärsmöjligheter med befintliga kunder samt nya busslösningar. Jag ser fram mot att fortsätta denna spännande utveckling tillsammans med Nobinas alla dedikerade medarbetare. 

Magnus Rosén,
VD och koncernchef 

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018, kl. 08:00. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024