1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Kommuniké från årsstämma 2019 i Nobina AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2019 i Nobina AB (publ)

Aktieägarna i Nobina AB (publ) samlades den 29 maj 2019 för årsstämma. Årsstämman ägde rum på World Trade Center, Kungsbron 1 i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018/2019. Årsstämman beslutade om vinstutdelning för räkenskapsåret 2018/2019 om 3,80 kronor per aktie samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Till styrelseledamöter omvaldes Jan Sjöqvist, John Allkins, Graham Oldroyd, Monica Lingegård, Liselott Kilaas och Bertil Persson samt att Johan Bygge valdes till ny styrelseledamot. Jan Sjöqvist omvaldes till styrelseordförande och Johan Bygge valdes till vice ordförande i styrelsen. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och med 450 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning. Det beslutades vidare att extra arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet med 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Det beslutades om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag samt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Det beslutades att inrätta ett prestationsbaserat Aktiesparprogram, att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier inom ramen för Aktiesparprogrammet samt att överlåta egna aktier till deltagare i Aktiesparprogrammet. Upp till 60 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Nobina-koncernen kommer att erbjudas att delta i Aktiesparprogrammet som kommer att pågå under perioden 29 juni 2019–30 juni 2022, och omfatta högst 838 770 aktier i Nobina. Motivet till Aktiesparprogrammet är att ytterligare motivera Nobinas nyckelpersoner, vilket i sin tur bedöms förstärka Nobinas möjligheter till att behålla och rekrytera nyckelpersoner. Programmet avser vidare att skapa en intressegemenskap mellan Nobinas nyckelpersoner och aktieägare, och uppmuntra såväl ett aktieägande i Nobina som en utökning av sådant aktieägande. Efter utgången av tidperioden för Aktiesparprogrammet ska deltagarna, under förutsättning av att villkoren enligt programmet är uppfyllt, ha rätt att, utan ersättning, erhålla en till sju Prestationsaktier per innehavd Sparaktie. Antalet Sparaktier som berättigar deltagarna att erhålla Prestationsaktier är begränsat till ett antal motsvarande ungefär 17 % av den enskilda deltagarens årliga fasta grundlön. Antalet Prestationsaktier deltagare i Aktiesparprogrammet kan erhålla baseras på vilken förbestämd kategori den anställde tillhör, på totalavkastningen av Nobinas aktie i förhållande till Nasdaq Stockholm OMX Nordic Mid Cap Index samt totalavkastningen för aktieägare i Nobina i förhållande till ett av styrelsen uppsatt prestationsmål som bestämts med hänsyn till Nobinas affärsplan och interna kapitalkostnadskrav.

En preliminär kostnadsberäkning för Aktiesparprogrammet har gjorts och baseras på en aktiekurs om 80,7 kronor vid slutlig tilldelning, att maximal tilldelning av Prestationsaktier sker efter Aktiesparprogrammets utgång, en uppskattad årlig personalomsättning om 2 % och att samtliga deltagare gör en investering i Sparaktier upp till det högsta beloppet. Baserat på ovanstående antaganden har värdet av varje Prestationsaktie satts till 20,1 kronor (41 % av 48,9 kronor). Värdet av Prestationsaktierna har beräknats baserat på en aktiekurs om 62,32 kronor vid införandet av Aktiesparprogrammet, en uppskattning av framtida volatilitet avseende Nobinas aktie och volatiliteten och korrelationen mellan Nobinas aktie och Nasdaq Stockholm OMX Nordic Mid Cap Index samt en utdelningstillväxt om 10 %.

Sammantaget resulterar den preliminära kostnadsberäkningen i förväntade kostnader för Aktiesparprogrammet om ungefär 15,8 miljoner kronor, exklusive kostnader för sociala avgifter, som beräknas till ungefär 6,5 miljoner kronor.

Det beslutades även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 % av det totala antalet aktier i Bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019 finns tillgänglig på bolagets kontor, Nobina AB (publ), Armégatan 38, Solna och på Bolagets hemsida www.nobina.com.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024