1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina bokslutskommuniké mars 2019–februari 2020

Nobina bokslutskommuniké mars 2019–februari 2020

ÄNNU ETT STABILT ÅR FÖR NOBINA

Fjärde kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 2 605 MSEK (2 560), en ökning med 1,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år varav 0,5 procent relaterar till förvärv, 0,9 procent avser organisk tillväxt och 0,3 procent avser valutaeffekter.
· EBITA uppgick till 89 MSEK (102).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 64 MSEK (80).
· Resultatet före skatt uppgick till 10 MSEK (23).
· Resultatet efter skatt uppgick till 0 MSEK (18), och resultatet per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,21) före utspädning.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 346 MSEK (349).    
 

Verksamhetsåret 1 mars 2019 – 29 februari 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 645 MSEK (9 734), en ökning med 9,4 procent varav 6,5 procent relaterar till förvärv, 2,4 procent avser organisk tillväxt och 0,5 procent avser valutaeffekter.
 • EBITA uppgick till 662 MSEK (620).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 597 MSEK (575).
 • Resultatet före skatt uppgick till 399 MSEK (389).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 305 MSEK (298), och resultatet per aktie uppgick till 3,47 SEK (3,44) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 1 739 MSEK (1 564).

Viktiga händelser fjärde kvartalet

 • Nobina vann upphandling om tågersättning för Skånetrafiken omfattande hela Öresunds- och Pågatågssystemet i sex län och under sex år, med möjlighet till förlängning på 2 år och med ­fossilfria bussar.
 • Under december återköpte Nobina 351 799 egna aktier till ett totalt belopp om cirka 23 MSEK inom ramen för ett aktiesparprogram.
 • Nobina fick förnyat förtroende av MOVIA att driva och utveckla regiontrafiken på Själland och totalt har kontraktet ett värde av dryga 320 MDKK, fördelat över 4,5 år med möjlighet till ett optionsår. ­Trafiken startar i december 2020 och omfattar totalt 34 bussar.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Vår fasta tro är att kollektivtrafik utgör en kritisk del av vårt samhälle - idag och på lång sikt. En stor del av våra intäkter kommer från kontrakt som inte är direkt kopplade till en förändring i passagerares efterfrågan. Den fullständiga omfattningen av Covid-19’s påverkan på Nobina är dock svår att bedöma. För att säkerställa en så stark finansiell ställning som möjligt föreslår styrelsen att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019-2020.
 • Efter 18 år på Nobina har vice koncernchef Jan Bosaeus beslutat sig för att gå i pension. Samtliga hans arbetsuppgifter kommer att fördelas inom befintlig koncernledning och förändringarna trädde i kraft den 1 april.

Den finansiella informationen som presenteras i rapporten avser kvarvarande verksamhet, om ingen annat anges. Avyttring av Swebus Express AB redovisas i enlighet med IFRS 5 och justeras därför i jämförelseperiod till att redovisas aggregerat på en rad ”resultat från avvecklad verksamhet” i koncernens resultaträkning.

VD har ordet

Jag kan summera ett nytt stabilt år för Nobina. Omsättningen, justerat för valutaeffekter, ökade med 8,9% procent till 10,6 miljarder kronor och det justerade resultatet före skatt uppgick till 464 MSEK (434). Jag är extra nöjd med utvecklingen då vi under året genomfört en av de största kontraktsmigreringarna i Nobinas historia med över 1 000 bussar som startats eller avslutats. Denna migrering påverkade framför allt räkenskapsårets sista två kvartal, under det fjärde kvartalet minskade det justerade resultatet före skatt till 35 MSEK (45), men vi bedömer att effekter från migreringen kommer att kvarstå även under inledningen av innevarande räkenskapsår.

Förbättring i alla länder

Samtliga våra länder uppvisade högre lönsamhet 2019/2020 jämfört med föregående räkenskapsår. I Sverige har vi befäst vår ledande position på en marknad med stora anbudsvolymer och vunnit sex nya kontrakt om totalt 321 bussar. Under det fjärde kvartalet utökade vi vår tågersättningsaffär genom avtal med Skånetrafiken. Vi fortsätter även planeringen för att elektrifiera busstrafiken i Malmö, en satsning som möjliggjorts genom vårt helhetskoncept Nobina Electrical Solutions, som omfattar allt från laddinfrastruktur till drift och underhåll. I Norge påverkades lönsamheten under året positivt av avslutade lågpresterande kontrakt och mer extratrafik. Dessutom har underliggande effektivitetsförbättringar i vår utökade trafik i Osloregionen stärkt lönsamheten. I Danmark fick vi i det fjärde kvartalet förnyat förtroende för ett mindre kontrakt på Själland samtidigt som tidigare förvärv gav starka nyckeltal för helåret. 

När det gäller våra tre förvärv från räkenskapsåret 2018/2019, danska Örslev och De Blaa Omnibusser (DBO) samt svenska Samtrans, är samtliga nu fullt integrerade i Nobina och ger betydande tillskott till både omsättning och resultat. Inom segmentet omsorgsresor, där vi är verksamma genom Samtrans och Örslev, finns goda möjligheter för fortsatt tillväxt, organiskt eller genom nya förvärv.

Fortsatt elektrifiering

Elektrifieringen av bussflottan fortsätter. Av de 462 bussar som startats under året drivs 100 på el, men elbussar utgör fortfarande en liten del av vår totala bussflotta. I nästan samtliga nya kontrakt vi går in i under 2020 är elbuss en del av lösningen, och vi räknar med att elbuss får allt större plats i kommande upphandlingar. Kollektivtrafik med buss möter utmaningar som trängsel, tillgänglighet och luftkvalitet och elektrifieringen gör den ännu mer attraktiv för samhället. Vid utgången av räkenskapsåret drevs vår bussflotta till 82 procent (81) av el eller förnybara drivmedel. För drygt ett år sedan lanserade vi med stor framgång vår första gröna obligation om 500 MSEK. Dessa medel har investerats i nya elbussar och bussar som går på enbart förnybara drivmedel.

De goda långsiktiga utsikterna för kollektivtrafiken gör att vi har ett stort behov av att rekrytera nya bussförare och mekaniker. Genom egna initiativ och tillsammans med arbetsförmedlingar i de nordiska länderna hjälper vi människor som står längre från arbetsmarknaden att hitta en anställning hos oss. Under året rekryterade vi bara i Sverige cirka 750 personer som var nya i bussföraryrket.

Utmanande situation

På kort sikt är förutsättningarna för nordisk kollektivtrafik utmanande. Jag tänker förstås på de effekter som coronaviruset Covid-19 fått på våra samhällen. Att resa och vistas i grupp är två saker som myndigheter idag till stor del avråder från i syfte att begränsa smittspridningen. Då situationen förändras snabbt från dag till dag och varierar mellan länderna är det idag svårt att bedöma de möjliga ekonomiska konsekvenserna för Nobina. Enligt vår nuvarande uppfattning bedömer vi att första halvåret av räkenskapsåret är mer utmanande än andra halvåret där vi räknar med en återhämtning till en mer normal situation. Vi för en proaktiv dialog med våra uppdragsgivare om att hantera olika aspekter såsom trängsel ombord, behov av extrabussar och andra flexibla lösningar i syfte att kunna upprätthålla en väl fungerande kollektivtrafik för samhället och alla parter även i denna nya situation. Vårt agerande handlar i första hand om att värna våra medarbetares och resenärers hälsa. Exempel på sådana åtgärder är att begränsa antalet passagerare efter antalet sittplatser, avspärrning av platserna längst fram samt vädring av alla bussar på ändhållplatserna. Utöver detta har vi även med vissa uppdragsgivare, i samråd, tagit beslut om att köra med stängda framdörrar. Vi fortsätter följa utvecklingen noga och olika scenarier med handlingsplaner tas löpande fram.

Den osäkerhet som föreligger kring de ekonomiska konsekvenserna av nuvarande situation har medfört att styrelsen beslutat rekommendera årsstämman att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2019/2020. Detta handlar om att ta ansvar för såväl bolag som alla dess intressenter i dessa osäkra tider samtidigt som det står tydligt att Nobina som leverantör av kritiska samhällstjänster står starkt på sikt.

Oaktat kortsiktig oro och osäkerhet, fortsätter vi vårt målmedvetna och dedikerade arbete att, genom löpande effektiviseringar och nya innovationer, skapa en konkurrenskraftig och hållbar kollektivtrafik med buss. Under räkenskapsåret 2019/2020 gav detta god utväxling och jag är övertygad om att vi långsiktigt kommer kunna fortsätta leverera och uppnå de finansiella måltal och hållbarhetsmål vi föresatt oss att uppnå – för våra aktieägares, kunders, medarbetares och samhällets bästa. Jag vill också uttrycka min tacksamhet till alla anställda på Nobina för era extraordinära ansträngningar som tar oss igenom dessa utmanande tider som vi för närvarande befinner oss i.

Magnus Rosén,

VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024