1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina delårsrapport 1 juni 2020–31 augusti 2020

Nobina delårsrapport 1 juni 2020–31 augusti 2020

Kraftfulla åtgärder har gett resultat

Coronapandemin fortsätter prägla Nobinas marknader med lägre resandevolymer som följd, även om en fortsatt återhämtning har noterats. Som tidigare kommunicerat kunde Nobina förbättra resultatet under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år genom kraftfulla åtgärder i form av ökad kostnadskontroll, effektiviseringar, snabb omställning samt även retroaktiva intäkter om 27 MSEK. De retroaktiva intäkterna drivs av att företaget ingått avtal med ett antal uppdragsgivare om effekterna av pandemin på incitamentskontrakt. Dessutom har dotterbolaget Samtrans Omsorgsresor anpassat sin affärsmodell för att kunna tillgodose samhällets behov av mobila teststationer för covid-19. Slutligen har även positiva effekter från kontraktsmigrering i Norge och Finland bidragit till den samlade resultatförbättringen.

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 564 MSEK (2 528), en ökning med 1,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år varav +3,4 procent avser organisk tillväxt och –2,0 procen avser valutaeffekter.
 • EBITA uppgick till 190 MSEK (162).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 175 MSEK (156).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 114 MSEK (81), och resultatet per aktie uppgick till 1,29 SEK (0,92) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 483 MSEK (472)

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 073 MSEK (5 277), en minskning med 3,9 procent varav –2,6 procent avser organisk tillväxt och –1,3 procent avser valutaeffekter.
 • EBITA uppgick till 279 MSEK (330).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 245 MSEK (308).
 • Resultatet före skatt uppgick till 169 MSEK (198).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 135 MSEK (157), och resultatet per aktie uppgick till 1,53 SEK (1,78) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 051 MSEK (803).

Viktiga händelser andra kvartalet

 • I kvartalet startade Nobina upp ny trafik om totalt 268 bussar i Linköping, Sjuhärad, Halland samt Vejle som en följd av de vunna kontrakten från våren 2019.
 • Med ett nytt kontrakt värt drygt 127 MEUR, gav HSL Nobina ett utökat förtroende att driva och utveckla stadstrafiken i Helsingfors och Vanda. Totalt sträcker sig kontraktet över sju år med möjlighet till efterföljande tre optionsår och omfattar totalt 68 tursatta bussar, varav 58 bussar kommer att drivas uteslutande på el. Trafikstart är i augusti 2021.
 • Nobina har fått förtroendet av Östgötatrafiken* att driva och utveckla både express- och regiontrafiken i Linköping. Kontraktet innebär ett utökat samarbete med Östgötatrafiken och har ett värde om cirka 1,1 miljarder SEK över 11 år. Trafiken startar i december 2021 och omfattar totalt 49 bussar varav 30 nya dubbeldäckare.
 • Nobina vann i augusti sitt tredje kontrakt på kort tid i region Norrbotten, när Länstrafiken i Norrbotten beslutade att ge Nobina förtroendet att utveckla lokaltrafiken i Piteå kommun samt lokal beställningstrafik med inriktning på skolor. Kontraktet omfattar 13 tursatta bussar och har ett totalt värde på 150 MSEK över avtalstiden på tio år.

*Det tilldelade kontraktet om 49 bussar är överklagat och inväntar beslut.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Åbo stad har i ett nytt kontrakt gett Nobina förtroendet att driva och utveckla stadstrafiken i Åboregionen. Kontraktet har ett värde på drygt 71 MEUR över 8 år med möjlighet till två optionsår och omfattar totalt 42 helt elektriska bussar. Trafikstart sker i juli 2021.

VD har ordet

Även räkenskapsårets andra kvartal har tydligt präglats av coronapandemin. Myndigheter fortsätter att rekommendera människor att resa kollektivt i så liten utsträckning som möjligt, men vill samtidigt att trafiken behålls på minst samma nivå som tidigare. De som trots allt måste resa ska kunna göra det så säkert som möjligt ur smittspridningssynpunkt. Situationen påverkar förstås intäkterna hos aktörerna inom kollektivtrafik, och där de statliga stöd som ska lindra de ekonomiska effekterna fortfarande skiljer sig stort mellan länderna i Norden. På Nobina ställer vi om och anpassar oss utifrån nuvarande extraordinära förutsättningar men fortsätter att planera och investera långsiktigt för en växande, fossilfri och för samhällsutvecklingen kritisk kollektivtrafikmarknad.

Starkt engagemang

Trots pandemin såg vi en positiv finansiell utveckling i verksamheten under andra kvartalet. I jämförelse med samma period föregående år steg omsättningen marginellt och det justerade resultatet före skatt ökade till 153 MSEK (107). Omförhandlingar av incitamentsavtal bidrog i huvudsak till den förbättrade lönsamheten, men bidrag kom även från ökad kostnadskontroll, extratrafik, kontraktsmigrering i Norge och Finland samt slutligen från effekter av den omställning av verksamheten som vårt dotterbolag Samtrans kunnat genomföra.

Det som gläder mig allra mest är det starka engagemanget i organisationen att lösa alla de utmaningar som uppkommit i samband med pandemin, vilket har resulterat i att vi kunnat leverera vår trafik till 99,97 procent. Styrgrupper på olika nivåer och beslut baserade på analys av resandeströmmar i realtid är några nyckelfaktorer i arbetet. I tät dialog med uppdragsgivare och myndigheter har vi kunnat ändra i tidtabeller, sätta in extratrafik vid behov samt skapa förståelse hos allmänhet och näringsliv för vad som behövs för att bland annat undvika trängsel. Dessutom är det glädjande att kunna konstatera att medarbetarna just nu är lika friska som innan pandemin, i alla delar av bolaget. Att vi alltid kan göra vårt jobb stärker förstås vår effektivitet och således lönsamheten.

Viktig omställning

Låt mig återkomma till Samtrans viktiga roll under pandemin. Vårt dotterbolag inom omsorgsresor i Stockholmsregionen driver idag 104 mobila teststationer över hela landet. Dessutom har Samtrans, när situationen var som mest akut i våras, agerat som extra transportresurs vid flytt av smittade patienter mellan hem och sjukhus. Samtrans snabba, och av samhället uppskattade, omställning av delar av sin verksamhet visar flexibiliteten i vår organisation. Denna infrastruktur underlättar för samhällets kontroll av smittspridningen och ger människor möjlighet att testa sig på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Mobila enheter för olika syften är något vi tror kommer kunna öka ytterligare på sikt. Med Nordens största bussflotta och verksamhet i många regioner, blir förstås Nobina ett intressant val vid akuta behov av en leverantör av kreativa lösningar för mobila infrastrukturer.

Rätt rustade

Resandet i samhället har börjat återhämta sig, bland annat beroende på skolstart och att människor väljer att återgå till sina arbetsplatser. Men det återstår fortsatt en bra bit till den situation som gällde innan covid19 och vi räknar med att, utifrån de restriktioner och rekommendationer som myndigheter fortfarande ser som aktuella, det kommer dröja innan vi är tillbaka till ett sorts normalläge.

Pandemin har även medfört att ett flertal upphandlingar skjutits på framtiden, bland annat i Stockholm och Skåne, där tilldelningsbesked nu väntas i höst. Under andra kvartalet har vi vunnit nya kontrakt i Sverige och Finland till ett sammanlagt kontraktsvärde om 2,6 miljarder kronor. Bland annat kan jag glädja mig åt att vi gjort nya framsteg i Finland, dels i Helsingfors där vi är marknadsledare sedan tidigare, men även i Åbo, en ny region för oss med goda tillväxtmöjligheter. De två kontrakt vi vann i landet innebär dessutom att vi flyttar fram positionerna inom eldrift och blir nu den största elbussoperatören på den finska marknaden. Inga nya kontrakt adderades i Danmark eller Norge, men jag kan konstatera att den positiva utvecklingen i Norge fortsatt med en kraftig resultatförstärkning som följd. En effekt av löpande förbättringar och mer gynnsam kontraktsmix.

Pandemin kommer fortsätta prägla våra marknader och vår verksamhet även under kommande kvartal, men vi har under de senaste månaderna visat att vi är rätt rustade för att ta oss igenom denna på ett framgångsrikt sätt. Vår snabba anpassning av verksamheterna, med en tydlig styrningsstruktur inom alla områden, har medfört att vi kunnat erbjuda våra resenärer en effektiv och säker tjänst när den behövs som mest, och vi har möjliggjort utveckling av nya tjänster och affärsmodeller som visar att stora kollektivtrafikföretag som vårt har en hög flexibilitet och anpassningsförmåga, och inte minst kan fungera som en samhällskritisk resurs i utmanande tider.

Den senaste tidens stabila och framgångsrika utveckling av verksamheten har förstås stärkt bolagets finansiella position ytterligare. Detta ger oss ännu bättre utrymme att snabbt och flexibelt kunna agera på en marknad där de goda långsiktiga tillväxtförutsättningarna kvarstår – inte minst viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv – och därmed kunna fortsätta skapa värden för samtliga våra intressenter.

Magnus Rosén,

VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024