1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina delårsrapport 1 mars 2020–31 maj 2020

Nobina delårsrapport 1 mars 2020–31 maj 2020

Stark position i en utmanande marknad

Vi ser i första kvartalet fortfarande en negativ påverkan på såväl omsättning som resultat av föregående års omfattande kontraktsmigrering om ca 1 100 bussar. Utöver detta har också lönsamheten i incitamentsavtalen påverkats negativt då resandevolymen, på grund av covid-19, minskat med ca 50 procent. Förhandlingar med vissa uppdragsgivare kring hur man bör anpassa dessa avtal under en pandemi pågår medan andra förhandlingar är slutförda. Vi noterade en viss återhämtning av resandevolymen i maj och kan konstatera att Nobinas stabila finansiella ställning ger goda förutsättningar att ytterligare stärka marknadspositionen på sikt.

Första kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 2 509 MSEK (2 749), en minskning med 8,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år varav –8,1 procent avser organisk tillväxt och –0,6 procent avser valutaeffekter.
· EBITA uppgick till 89 MSEK (168).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 70 MSEK (152).
· Resultatet efter skatt uppgick till 21 MSEK (76), och resultatet per aktie uppgick till 0,24 SEK (0,87) före utspädning.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 568 MSEK (331).

Viktiga händelser första kvartalet

  • I maj publicerade Nobina sin första Green bond impact report där bolaget redogör för hur man använt likviden från den gröna obligationen samt vilka miljömässiga vinster man uppnått med dessa investeringar. De årliga utsläppen av växthusgaser uppskattas ha undvikits eller minskats med 8 250 tCO2e och investeringarna har också möjliggjort för ca 8,5 miljoner passagerare att, under det senaste året, resa med fossilfria eller elektriska bussar.
  • I linje med styrelsens rekommendation beslutade årsstämman om att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2019/2020 för att säkerställa en så stark finansiell ställning som möjligt. Beslut togs om att införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram för 60 nyckelpersoner. Johan Bygge valdes till ny styrelseordförande samtidigt som Monica Lingegård och Jan Sjöqvist, efter 15 år som styrelsens ordförande, avböjde omval.

Viktiga händelser efter kvartalet

  • I juni startade Nobina upp ny trafik om totalt 250 bussar i Linköping, Sjuhärad samt Halland som en följd av de vunna kontrakten från våren 2019.

VD har ordet

Nobinas första kvartal sammanfaller i stort sett med den period då spridningen av det nya coronaviruset tog fart globalt och det vi varit vana att ta för givet, som att resa och umgås i grupp, blivit betydligt svårare i de flesta länder. Men även i en pandemi spelar kollektivtrafiken en viktig roll för att få samhället att fungera. Resandet med tåg, tunnelbana och buss har förstås minskat kraftigt, men många människor måste trots allt förflytta sig och har kanske inga andra alternativ än kollektivtrafiken. Att göra våra bussresor extra säkra och trygga har därför varit en av våra viktigaste uppgifter i kvartalet.

När det gäller vår ekonomiska utveckling kan jag konstatera att såväl omsättning som resultat minskade under första kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Det justerade resultatet före skatt uppgick till 50 MSEK (113). Utvecklingen påverkades dels av den extraordinära situation vi befinner oss i, dels av den omfattande kontraktsmigrering vi nu är i slutfasen av. Vi räknar med viss påverkan från denna även under räkenskapsårets andra kvartal, där vi exempelvis i mitten av juni startade 250 nya bussar i Linköping, Sjuhärad och Halland. Från och med tredje kvartalet ser vi endast mindre effekter på lönsamhet och omsättning från avslut och starter av bussar. 

Vi fortsätter att leverera

Resandet med buss i Norden har halverats sedan utbrottet av covid-19. Detta har förstås inneburit kraftigt minskade biljettintäkter för våra uppdragsgivare, och vi har påverkats inom ramen för våra incitamentsavtal där ersättningen ofta är kopplad till antalet påstigande resenärer. Samtidigt har det funnits en stark önskan från samhället att upprätthålla trafiken trots det kraftigt minskade resandet, att helt enkelt öka utrymmet ombord för att minska riskerna för smitta. Jag kan konstatera att viljan att hålla igång trafiken varit utbredd hos våra uppdragsgivare, och i samtliga länder. Och vi levererar. Faktum är att vår trafikleverans, som låg på 99,95 procent i maj, kvarstår på höga nivåer trots utmaningarna. Nu när vi börjar se en viss återhämtning av resandevolymerna pågår dessutom diskussioner med flera uppdragsgivare att öka antalet avgångar för att bibehålla tryggheten för resenärerna. Detta gör att vi behöver utnyttja vår bussflotta mer och i vissa fall till och med sätta in extrabussar.

Om vi ser till vår utveckling i de olika länderna kan jag konstatera att vi haft den mest utmanande situationen i Sverige. Det är i huvudsak på denna marknad vi har våra incitamentsavtal och här sker den största delen av kontraktsmigreringen. Övriga länder uppvisade annars en positiv utveckling under kvartalet. I dessa länder har även riktade statliga stöd till kollektivtrafiken effektivt lindrat de ekonomiska effekterna av lägre biljettintäkter hos uppdragsgivarna. Dessutom har vi själva varit fortsatt framgångsrika i arbetet med att stärka den underliggande lönsamheten i befintliga kontrakt, bland annat i Norge där vi nu har en kontraktsmix som är betydligt mer gynnsam jämfört med tidigare.

Omsorg i fokus

Vårt fokus på hälsa och välmående gäller inte bara resenärerna utan även den egna organisationen. Under pandemin har vi förstås satt ett extra stort fokus på detta, och det har gett effekt. Sjuktalen, som steg inledningsvis, är nu i nivå eller till och med lägre än tiden innan covid-19. Omtanken om våra medarbetare är oerhört viktig för att Nobina ska kunna fungera och fullgöra sitt viktiga samhällsuppdrag, i alla situationer. De som har kunnat arbeta hemifrån har gjort så och vi kör nu med stängda framdörrar i så gott som samtliga våra bussar, åtgärder som gjort Nobina till ett friskare företag under en svår tid. Jag kan konstatera att vi har förare som i denna tid gör en heroisk insats genom att gå till jobbet varje dag. Dessutom vill jag lyfta det som görs av vårt dotterbolag Samtrans. Som ledande på omsorgsresor i Stockholmsregionen har de tagit ett stort ansvar i ett område som drabbats särskilt svårt av pandemin. Genom att snabbt ställa om delar av verksamheten har de kunnat ombesörja transporter av ett stort antal covid-19­smittade patienter samt erbjudit mobila teststationer för virustester. Samtrans omställning är ett utmärkt exempel på den flexibilitet som hela koncernen uppvisar när samhället ställs inför stora utmaningar.   

Utmaningar kan ge möjligheter

Flexibiliteten omfattar även vår finansiella situation. Under kvartalet har vi stärkt balansräkningen ytterligare och vi har en god likviditet, bland annat ett resultat av årsstämmans beslut att slopa utdelningen samt ny finansiering. Vi har helt enkelt tagit höjd för en fortsatt utmanande situation, och bestämt oss för att gå minst lika starka ut ur den som vi gick in i den. Dessutom ser vi nya möjligheter till affärer och att fortsätta delta i konsolideringen av branschen. Kollektivtrafik är en framtidsbransch och en viktig pusselbit på vägen mot ett hållbart samhälle där fossilfria, flexibla och kostnadseffektiva bussar har en central betydelse för utvecklingen. I vår nyligen publicerade Green Bond Impact Report redogör vi för vilka miljömässiga fördelar de 144 bussar ger som vi investerat i med medlen från den gröna obligation vi emitterade i februari 2019. Samtidigt som vi fortsätter att ta ansvar i en extraordinär situation bygger vi vidare på vår strategi för lönsam och hållbar tillväxt, med Nordens största bussflotta och cirka 12 000 engagerade och dedikerade medarbetare.

Magnus Rosén,
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024