1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina delårsrapport 1 september 2020–30 november...

Nobina delårsrapport 1 september 2020–30 november 2020

Starkt resultat, två förvärv och nytt klimatmål.

Trots en utmanande marknadssituation fortsätter Nobina att förbättra resultatet genom effektiviseringar, retroaktiva förhandlingsintäkter samt den omfattande anpassning av affärsmodellen som dotterbolaget Samtrans genomfört under pandemin. I november har ett nytt klimatmål lanserats som visar höga ambitioner i bolagets arbete med att minska växthusgasutsläppen och bidra till att tackla klimatutmaningarna. I december har dessutom två förvärv annonserats som stärker verksamheten och vår kapacitet inom viktiga strategiska områden.

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 854 MSEK (2 763), en ökning med 3,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år varav +5,1 procent avser organisk tillväxt och –1,8 procent avser valutaeffekter.
 • EBITA uppgick till 307 MSEK (243).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 288 MSEK (225).
 • Resultatet före skatt uppgick till 251 MSEK (191).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 199 MSEK (148), och resultatet per aktie uppgick till 2,25 SEK (1,66) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 485 MSEK (318).

Niomånadersperioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 927 MSEK (8 040), en minskning med 1,4 procent varav 0,0 procent avser organisk tillväxt och –1,4 procent avser valutaeffekter.
 • EBITA uppgick till 586 MSEK (573).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 533 MSEK (533).
 • Resultatet före skatt uppgick till 420 MSEK (389).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 334 MSEK (305), och resultatet per aktie uppgick till 3,78 SEK (3,45) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 536 MSEK (1 121).

Viktiga händelser tredje kvartalet

 • Åbo stad har i ett nytt kontrakt gett Nobina förtroendet att driva och utveckla stadstrafiken i Åboregionen. Kontraktet har ett värde på drygt 71 MEUR över 8 år med möjlighet till två optionsår och omfattar totalt 42 helt elektriska bussar. Trafikstart sker i juli 2021.
 • I ett nytt avtal om tågersättning för Öresundstågens trafik kommer ett nära samarbete mellan SJ Öresund, Bergkvara buss och Nobina att skapa förutsättningar för snabba lösningar med resenärerna i främsta fokus. Kontraktet startar i december 2020.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Nobinas bussar i Norrtälje blir tillsammans med SL först i landet med att öppna framdörrarna tack vare nya smittsäkra skyddsglas vid förarmiljön. Genom att använda framdörren för påstigning skapas ett bättre flöde på bussarna, och därmed mindre risk för trängsel.
 • Skånetrafiken ger Nobina förnyat förtroende att utveckla och driva region- och landsbygdstrafiken i Lund. Kontraktet har ett sammanlagt värde på närmare 1,6 miljarder SEK över avtalstiden på åtta år, med möjlighet till två tillkommande optionsår. Det nya kontraktet startar i två omgångar under 2021 och 2022 med totalt 99 bussar.
 • I december ingicks avtal om att förvärva bussföretaget Karl Erik Elofsson Buss AB med säte i Kungsbacka. Genom förvärvet stärker Nobina sin position i Västsverige samtidigt som det finns nya synergier mellan befintliga kontrakt, kommande anbud och satsningar inom ersättningstrafiken. Verksamheten omsätter ca 90 MSEK och omfattar cirka 100 bussar och 100 medarbetare inom den upphandlade linje- och skoltrafiken tillsammans med beställnings- och ersättningstrafik. Förvärvet är en fortsatt del av strategin att både bredda och växa på den nordiska marknaden, samtidigt som det bygger en plattform för ökad konkurrenskraft i mindre kontrakt.
 • Nobina ingick i december avtal om ett strategiskt förvärv av Göteborgs Buss AB med säte i Göteborg och stärker därmed, genom det helägda dotterbolaget Samtrans, sin position inom omsorgsresor och gör samtidigt ett marknadstillträde i Västsverige. Förvärvet omfattar en verksamhet om cirka 170 fordon och 220 medarbetare inom upphandlad särskild kollektivtrafik och omsätter ca 130 MSEK. Förvärvet är en del av Nobinas strategi för att stärka och utveckla positionen inom den särskilda kollektivtrafiken.

VD har ordet

Vi fortsätter att leverera ett starkt resultat, drivet av ökad effektivitet, retroaktiva effekter från omförhandlingar av incitamentsavtal, men framför allt från den omställning av verksamheten som Samtrans genomfört under detta utmanande år. Under kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 5,1 procent och det justerade resultatet före skatt ökade till 270 MSEK (209). För räkenskapsårets första nio månader ligger resultatet 10 procent högre än samma period föregående år. Vi har varit framgångsrika i anbudsarbetet och fått förnyat förtroende att driva regions- och landsbygdstrafik i Lund under åtta år, bland annat med nya elbussar, och så har vi precis gjort två förvärv.

Förvärven är en del av vår strategi om att både bredda och växa verksamheten i Norden. Med förvärvet av KE Buss AB stärker vi vår position i Västsverige och breddar kontraktsportföljen, med nya synergier mellan befintliga kontrakt, kommande anbud och satsningar inom ersättningstrafiken. Framför allt ser vi möjlighet att bygga en plattform för ökad konkurrenskraft i mindre kontrakt. Även vårt andra förvärv Göteborgs Buss AB har verksamhet i Västsverige med en stark position inom servicetrafik och omsorgsresor. Detta innebär att vi expanderar vår befintliga affär inom området, idag i Stockholmsregionen genom Samtrans och i danska Faxe kommun genom Örslev, och dessutom till en ny geografisk marknad. De båda förvärven omfattar sammanlagt 320 medarbetare och 270 fordon.

Säkert resande

Pandemin fortsätter att prägla samhället och människors vilja att förflytta sig. De tecken på en återhämtning i resandet som vi såg efter sommaren har övergått i en snabbt tilltagande minskning under senhösten och vi är nu nere på samma låga resandenivåer som i april och maj. Men även i en pandemi har kollektivtrafiken en nyckelroll för att få samhället att fungera. Vår specialframtagna stabsgrupp, med experter från olika delar av företaget, har fortsatt att ta fram tydliga riktlinjer för verksamheten. Vi analyserar resandeströmmar i realtid och sätter in extratrafik vid behov samt ändrar i tidtabeller. Våra förares säkerhet har förstås varit i fokus ända sedan pandemins start. Påstigning för resenärer genom bakdörr var en åtgärd för att kunna garantera detta, men det har samtidigt fört med sig färre sittplatser, risk för trängsel samt lägre biljettintäkter för våra uppdragsgivare. För ett par veckor sedan lanserade vi en lösning i Sverige som möter dessa olika utmaningar, ett smittsäkert skyddsglas vid förarmiljön. I samarbete med SL har dessa installerats i bussar i Norrtälje och Tyresö och vi går nu vidare och ser över samma möjligheter för våra bussar i andra trafikområden i Sverige. Förarna får kontakt med passagerarna igen, det blir mer utrymme och ett bättre flöde genom bussen. Fokus på en bra arbetsmiljö präglar all vår verksamhet. Jag kan glädja mig åt att medarbetarna på Nobina har visat ett otroligt starkt engagemang för sina uppgifter, vilket gjort att vi kunnat fortsätta att leverera vår trafik till 99,97 procent.

Framgångsrik omställning

Ett bra exempel på engagemang är det som finns i vårt dotterbolag inom omsorgsresor, Samtrans. Deras snabba omställning under våren till att i allt större utsträckning stötta samhället i pandemin med olika akuta logistikinsatser har visat sig ha stor betydelse. Vid slutet av kvartalet drev Samtrans 175 mobila teststationer över hela landet och har därmed hjälpt samhället att förbättra sina mål om ökad testning och smittspårning. Vi ser fortsatt behov av dessa tjänster och räknar med att vi som koncern kommer att kunna agera leverantör av lösningar för mobila infrastrukturer i många olika situationer framöver. Detta samtidigt som vi fortsätter med vår viktigaste uppgift, att erbjuda en för samhällsutvecklingen viktig kollektivtrafiklösning i form av fossilfria, flexibla och säkra bussar.

Ambitiöst klimatmål

Det är förstås ett uppdrag vi tar på största allvar, inte minst när det gäller vår möjlighet att bidra till att tackla klimatutmaningarna. Idag lanserade vi ett nytt ambitiöst mål för minskningen av våra klimatpåverkande utsläpp. Fram till 2030 ska vi minska vår klimatpåverkan från drivmedel per körd kilometer med 80 procent och 2015 som basår. För att kunna nå målet ska vi konvertera hela bussflottan till 100 procent förnybara drivmedel eller el från endast förnybara källor. Vi ser ett fortsatt snabbt skifte till elbuss på våra marknader, och vi driver utvecklingen genom vårt helhetskoncept för elektrifiering, Nobina Electrical Solutions. Buss har förutsättningar att bli både ett av de mest miljövänliga och det mest flexibla transportsättet för alla de människor som behöver förflytta sig. Utöver insatser kopplade till det nya klimatmålet fortsätter vi bland annat arbetet med att göra våra depåer ”gröna” samt att utveckla nya digitala tjänster och annan teknik som underlättar resandet dörr-till-dörr med minsta möjliga klimatpåverkan. Det var en reflektion kring en spännande framtid. Nu är 2020, ett ovanligt år. När jag tittar tillbaka på situationen i våras och det bekymmersamma läge vi då befann oss i kan jag inte låta bli att känna stor stolthet över vad denna organisation sedan dess presterat. Detta gäller inte bara den finansiella utvecklingen, som ger oss styrka att fortsätta investera i framtidens kollektivtrafik och skapa värden för alla våra intressenter, utan även den flexibilitet och anpassningsförmåga som präglat verksamheten. Vi är fortfarande mitt i en pandemi med många utmaningar, men i denna har Nobinas roll som samhällskritisk resurs blivit allt viktigare och vi har med våra senaste förvärv visat att vi har en stark tilltro till vår bransch/affär. Dessa insikter tar vi med oss, tillsammans med alla våra resenärer och partners, när vi nu går in 2021, ett år med nya utmaningar och många möjligheter.

Magnus Rosén,

VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024