1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Kommuniké från årsstämman 2021 i Nobina AB (publ)

Kommuniké från årsstämman 2021 i Nobina AB (publ)

Nobina AB (publ) har hållit årsstämma den 31 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2020/2021 samt styrelsens ersättningsrapport fastställdes av årsstämman. Vidare beviljades styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 3,77 kronor per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 2 juni 2021 och utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 7 juni 2021.

Graham Oldroyd, Liselott Kilaas, Bertil Persson och Johan Bygge omvaldes till styrelseledamöter och Malin Frenning valdes till ny styrelseledamot. Johan Bygge valdes till styrelseordförande. Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 950 000 kronor till styrelsens ordförande och med 475 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna samt att arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning. Det beslutades vidare att extra arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet med 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet. Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen. Allt i enlighet med valberedningens förslag.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett prestationsbaserat aktiesparprogram för upp till 60 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Nobina-koncernen, att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier inom ramen för bolagets aktiesparprogram och att överlåta egna aktier till deltagare i det nya aktiesparprogrammet.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 % av det totala antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet.

Avslutningsvis beslutade årsstämman även att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020/2021 finns tillgänglig på bolagets kontor, Nobina AB (publ), Armégatan 38 i Solna och på bolagets webbplats, www.nobina.com.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024