1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina delårsrapport 1 juni 2021–31 augusti 2021

Nobina delårsrapport 1 juni 2021–31 augusti 2021

Starkt resultat och minskat klimatavtryck.

Det andra kvartalet 2021/2022 var mycket starkt för Nobina där vi noterar det högsta enskilda kvartalsresultatet i koncernens historia. Det förbättrade resultatet förklaras huvudsakligen av en stark utveckling i vår testverksamhet för covid-19, pandemianpassade avtal på plats i högre grad än motsvarande period föregående år, ökad ersättningstrafik samt positiva indexeffekter. Återhämtningen avseende resandevolym har fortsatt även under det andra kvartalet. Det är även glädjande att se den positiva utvecklingen avseende våra ambitioner att minska koncernens klimatavtryck vilket reflekteras i att vi under kvartalet tog ett stort kliv närmare vårt mål att minska våra koldioxidutsläpp per körd kilometer med 80% fram till 2030.

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 040 MSEK (2 564), en ökning med 18,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, varav +14,8 procent avser organisk tillväxt, +4,0 procent avser förvärv och –0,2 procent avser valutaeffekter.
 • EBITA uppgick till 333 MSEK (190).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 307 MSEK (175).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 218 MSEK (114), och resultatet per aktie uppgick till 2,52 SEK (1,29) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 658 MSEK (483).

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 314 MSEK (5 073), en ökning med 24,5 procent varav +21,9 procent avser organisk tillväxt, +3,1% avser förvärv och –0,5 procent avser valutaeffekter.
 • EBITA uppgick till 588 MSEK (279).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 543 MSEK (245).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 365 MSEK (135), och resultatet per aktie uppgick till 4,23 SEK (1,53) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 127 MSEK (1 051).

Viktiga händelser under och efter kvartalet

 • Nytt 10-årskontrakt vunnet med Västtrafik i Vänersborg och Trollhättan värt 1,7 miljarder SEK.
 • I kvartalet startade Nobina upp ny trafik om totalt 244 bussar i Skåne, Helsingfors, Åbo, Piteå och Köpenhamn som en följd av de vunna kontrakten från 2020.
 • Från och med 1 juli 2021 är det strategiska förvärvet Telepass AB, marknadsledaren inom omsorgsresor i Skåne, konsoliderat i Nobinakoncernens verksamhet och räkenskaper.
 • Förnyade och utökade 10-årsavtal efter kvartalet med Movia i Köpenhamn värda cirka 570 MDKK.

VD har ordet

Även räkenskapsårets andra kvartal var mycket starkt för Nobina där vi noterar det högsta enskilda kvartalsresultatet i koncernens historia. Omsättningen, justerat för valutaeffekter, steg med 18,6 procent till drygt 3 miljarder kronor och det justerade resultatet före skatt, EBT, uppgick till 293 MSEK (153). Det starka resultatet skall dessutom ses mot bakgrund av att vi även gjort en nedskrivning av vår bussflotta med 72 MSEK i kvartalet som en följd av att vissa bussar, på grund av sin fordonsspecifikation, har identifierats svåra att optimera samt fordon där produktionen upphört med påföljande reservdelsproblematik.

Det förbättrade resultatet förklaras huvudsakligen av en stark utveckling i vår testverksamhet för covid-19 som fortfarande var under uppstart i andra kvartalet föregående år. Under årets andra kvartal har Nobina i genomsnitt drivit cirka 250 stycken testlinjer att jämföra med motsvarande kvartal föregående år då vi i genomsnitt drev cirka 50 stycken testlinjer. Vi noterar också att vår testningsaffär tenderar att ha en högre uthållighet än vad vi tidigare bedömt. Vår testkapacitet, i form av antal testlinjer, drogs visserligen under större delen av kvartalet ned något jämfört med första kvartalet i år vilket var i linje med våra förväntningar. I slutet av perioden vände dock utvecklingen och vi bedömer nu att testningsverksamheten i det tredje kvartalet kommer fortsätta på ungefär samma höga nivå som i andra kvartalet. Bedömningen är därmed också att bidraget från testningsverksamheten i det tredje kvartalet kommer vara större än motsvarande kvartal föregående år vilket i så fall överstiger våra tidigare förväntningar. Förklaringen till utvecklingen ges bäst av berörda myndigheter, men vi ser indikationer på att det hänger samman med att inte tillräckligt många, i vissa områden, blivit vaccinerade och möjligen att många av hänsyn till kollegor och vänner fortsätter testa sig nu när samhället långsamt öppnar upp. Utvecklingen i den underliggande verksamheten i Samtrans, Göteborgs Buss och Telepass som vi förvärvade under det första kvartalet är positiv. Arbetet med att dra nytta av vår gemensamma kompetens pågår för fullt och bidrar till att cementera vår roll som marknadens ledande aktör inom omsorgsresor.

Även inom bussverksamheten utvecklas den underliggande verksamheten väl under perioden och återhämtningen avseende passagerarvolymen som vi noterade tidigare i år har fortsatt även under det andra kvartalet. Under kvartalet erhöll vi även ersättningar i enlighet med våra covid-anpassade incitamentsavtal vilka vi omförhandlat som en följd av pandemin och som var något högre än under motsvarande period föregående år. Utöver detta bidrog vår framgångsrika och lönsamma verksamhet inom ersättningsbussar samt positiva indexeffekter till resultatförbättringen. Vår bedömning är att den svenska grundverksamheten kommer att ha en fortsatt stark återhämtning i det tredje kvartalet.

Omställningen till elbussar fortsätter i stor skala inom kollektivtrafiken och Nobina är definitivt med och driver den utvecklingen där vi bara i andra kvartalet, genom att starta upp 190 stycken nya, i princip fördubblade vårt antal elbussar i trafik. Elektrifieringen passar oss och vår hållbarhetsagenda väl och vi lägger stor kraft på att anpassa vår egen flotta till den nya verkligheten. Nobina har bestämt sig för att ytterligare accelerera sitt hållbarhetsarbete. Det är därför glädjande att se den positiva utvecklingen att minska koncernens klimatavtryck vilket reflekteras i att vi under kvartalet tog ett stort kliv närmare vårt mål att minska koncernens koldioxidutsläpp per körd kilometer med 80 procent fram till 2030.

Under kvartalet visade vi åter prov på vår konkurrenskraft genom att få förnyat förtroende att driva kollektivtrafik i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet till ett totalt kontraktsvärde om cirka 1,7 miljarder SEK. Därutöver valde Movia i Danmark att, efter kvartalet, ge Nobina förnyat förtroende i två nya avtal där det ena kontraktet även innebär en utökning av nuvarande samarbete och ett totalt kontraktsvärde motsvarande cirka 780 MSEK. Totalt innefattar kontrakten 89 tursatta bussar, varav merparten drivs på el och några på biogas vilket kommer bidra ytterligare till vår resa mot minskad klimatpåverkan.

Vidare kan jag konstatera att den senaste tidens stabila och framgångsrika utveckling av verksamheten förstås har stärkt bolagets finansiella position ytterligare vilket ger oss ökat utrymme att snabbt och flexibelt kunna agera på en marknad där de goda långsiktiga tillväxtförutsättningarna kvarstår för att fortsätta skapa värden för samtliga våra intressenter. Vi inleder hösten 2021 med goda förhoppningar om att vi åter ska bli det naturliga valet för alla som reser – såväl ung som gammal. Det ser vi fram emot.

Magnus Rosén,

VD och koncernchef


Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024