1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina delårsrapport 1 mars – 31 maj 2021

Nobina delårsrapport 1 mars – 31 maj 2021

Fortsatt starkt resultat, hög tillväxt samt ett nytt förvärv.

Under det första kvartalet fortsatte Nobinas starka finansiella utveckling. Vi ökade lönsamheten, vann fem nya kontrakt med ett totalt kontraktsvärde om ca 6,7 miljarder SEK och fortsatte bygga vår ledande position inom omsorgsresor genom förvärvet av Telepass AB. Vi står väl rustade för fortsatt grön tillväxt – organiskt och genom förvärv.

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 274 MSEK (2 509), en ökning med 30,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år varav +29,1 procent avser organisk tillväxt, –0,8 procent avser valutaeffekter och +2,2 procent avser förvärv.
 • EBITA uppgick till 255 MSEK (89).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 236 MSEK (70).
 • Resultatet före skatt uppgick till 191 MSEK (31).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 147 MSEK (21), och resultatet per aktie uppgick till 1,67 SEK (0,24) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 469 MSEK (568).

Viktiga händelser under och efter första kvartalet

 • Nytt 10-årskontrakt vunnet med Västtrafik i centrala Göteborg värt 2,1 miljarder SEK.
 • I maj ingicks avtal om ett strategiskt förvärv av Telepass AB, marknadsledaren inom omsorgsresor i Skåne.
 • Nytt 8-årskontrakt vunnet med Skånetrafiken i nordvästra Skåne värt 1,6 miljarder SEK.
 • Nobina har tilldelats ett nytt 10-årskontrakt med Sydtrafik i Kolding, Danmark värderat till 480 miljoner DKK.
 • Förnyat och utökat 2-årigt kontrakt för Samtrans med Stockholms stad till ett värde av 240 miljoner kronor.
 • Nobina tilldelat nytt 7-årskontrakt av HSL i Helsingfors värt 2,1 miljarder SEK.
 • Stämman fastslog utdelning om 3,77 kronor per aktie, motsvarande 75 procent av nettoresultatet eller 63 procent uttryckt i enlighet med befintlig utdelningspolicy. Malin Frenning valdes in som ny styrelseledamot samtidigt som John Allkins avböjde omval.
 • Nytt 10-årskontrakt vunnet efter kvartalet med Västtrafik i Vänersborg och Trollhättan värt 1,7 miljarder SEK.

VD har ordet

Under det första kvartalet 2021/22 fortsatte Nobinas starka finansiella utveckling. Vi ökade lönsamheten, vann fem kontrakt inom kollektivtrafiken och fortsatte bygga vår ledande position inom omsorgsresor, såväl organiskt som genom förvärv. Omsättningen för perioden, justerat för valutaeffekter, steg med 31,3 procent till knappt 3,3 miljarder kronor och det justerade resultatet före skatt, EBT, uppgick till 210 MSEK (50).

Den starka resultatförbättringen förklaras främst av fortsatt stor efterfrågan på Samtrans teststationer, omförhandlade kontrakt inom kollektivtrafiken, generella effektiviseringar i affären samt svaga jämförelsetal. Resultatet har även påverkats negativt främst på grund av omvärdering av bussar till försäljning till följd av minskad kommersiell trafik relaterat till covid-19.

I stort sett samtliga avtal i Sverige inom kollektivtrafiken har förhandlats om och covid-anpassats vilket resulterade i att en del retroaktiva intäkter uppstod under kvartalet. Vi har fortsatt en lägre lönsamhet inom kollektivtrafik i förhållande till 2019. Genom ett aktivt ledar- och affärsmannaskap har vi dock lyckats upprätthålla lönsamheten på en bra nivå trots rådande omständigheter genom att uppnå nya pandemianpassade kontrakt samt identifiering av nya lönsamma intäktskällor, inte minst i form av Samtrans teststationer. Resandet med våra bussar steg med 20% jämfört med föregående kvartal, från cirka 50% i Q4 till 60% i Q1 i förhållande till motsvarande perioder 2019, innan pandemin.

Under kvartalet visade vi åter att vi har god konkurrenskraft i upphandlingar, trots våra strikta lönsamhetskrav. Vi vann knappt hälften av de kontrakt om totalt 719 bussar som upphandlades, varav flera av kontrakten översteg 2 miljarder kronor. Utöver ett antal nya och förnyade kontrakt i Skåne och Göteborg, fick vi förtroendet att driva totalt fyra kontrakt i Helsingfors, varav ett är helt nytt för Nobina samt att driva och utveckla stadstrafiken i Kolding med omnejd i Danmark.

Även Samtrans fortsatte sin starka utveckling under kvartalet. Antalet covid-tester sjönk visserligen under kvartalet men då samhället önskar bibehålla en hög testkapacitet under den närmaste framtiden samt att Samtrans får betalt per station blir den finansiella effekten begränsad. Även Q2 förväntas, mot bakgrund av detta, bli starkt, men det är svårt att förutse utvecklingen på längre sikt.

Under perioden vann Samtrans ett viktigt kontrakt inom sin grundverksamhet med Stockholms Stad, som valt att både förnya och utöka sitt samarbete under en tvåårsperiod, med möjlighet till två ytterligare optionsår.

Under kvartalet tog vi därutöver ytterligare ett steg i vår strategi att konsolidera marknaden för omsorgsresor i Norden, genom förvärvet av Telepass AB, som är marknadsledande i Skåne. Därmed är Nobina ledande aktör i Sverige inom omsorgsresor med möjlighet till fortsatt tillväxt och breddning av erbjudandet i såväl Sverige som Danmark.

Affären har godkänts av konkurrensmyndigheten, vilket gör att Telepass AB, som 2020 omsatte 350 MSEK med en EBITDA om cirka 60 MSEK, konsolideras i Nobina från den 1 juli i år.

Under kvartalet tecknade Nobinas verksamhet inom Smart mobilitet avtal med Voi om en djupintegrering i reseappen Travis. Därmed tog vi ytterligare ett steg i att bygga Travis ekosystem av olika mobilitetslösningar, senast genom avtal med den gröna bildelningstjänsten Kinto Share och sedan tidigare med andra aktörer inom el-scootrar, el-taxi etc. Genom att skapa tillgång till ett kluster av leverantörer av logistiktjänster i anslutning till Nobinas busstransporter ökar vi såväl våra intäkter via Travis som miljövänligt resande med buss över tid.

I mars 2021 emitterade Nobina nya gröna obligationer om 200 MSEK inom ramen för det tidigare gröna obligationslånet. Nettoskulden sjönk i kvartalet till 2,3 gånger EBITDA, vilket är klart lägre än vårt finansiella mål om 3–4 gånger EBITDA. Soliditeten uppgår till 18,2% och vår kassa till 1,1 miljarder kronor före utdelningen för räkenskapsåret 2020/21.

Vi står därmed väl rustade för fortsatt grön tillväxt, organiskt och genom förvärv. John Allkins har, i anslutning till bolagsstämman, beslutat sig för att avgå från styrelsen och jag skulle därför vilja uttrycka vår uppriktiga tacksamhet till honom för hans tjänster.

Jag vill med de orden avsluta med att tacka våra medarbetare, uppdragsgivare och resenärer för ett gott samarbete och ömsesidigt förtroende under en utmanande period och önska alla en skön sommar med förhoppningsvis en del ledighet.

Magnus Rosén,

VD och koncernchef


Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2021, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024