1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina presenterar nya affärsområden och...

Nobina presenterar nya affärsområden och reviderade finansiella mål i samband med dagens kapitalmarknadsdag

Idag arrangerar Nobina AB (publ), Nordens största och mest erfarna leverantör av kollektivtrafiktjänster, en kapitalmarknadsdag. Nobina offentliggör reviderade finansiella mål om en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt på 7 procent, en EBITA-marginal på 6,5 procent, en nettoskuldsättningsgrad om 3–4 gånger EBITDA och en utdelningspolicy på minst 60 procent av nettovinsten. För att uppnå dessa mål tillkännager Nobina nya affärsområden och ett uppdaterat strategiskt ramverk för lönsam tillväxt. Det innebär ett ökat fokus på kärnverksamheten i Nobina Bus, men även de nya affärsområdena Nobina Care och Nobina Mobility.

Nobina verkar på en marknad som drivs av några av vår tids största utmaningar. Som Nordens ledande kollektivtrafikföretag är Nobina därför väl positionerade att agera på utmaningar som drivs av exempelvis klimatförändring, befolkningsutveckling och urbanisering - underliggande marknadsfaktorer som är av högsta prioritet för samhället att bemöta. Detta kommer att driva en ännu högre strukturell tillväxt framgent givet att kollektivtrafiken under de kommande åren har en högre marknadsandelstillväxt jämfört med alla andra transportsätt. För att fånga dessa möjligheter har Nobina definierat tre nya strategiska mål med ett ännu tydligare fokus på verksamhet, miljö och samhälle.

Magnus Rosén, VD och koncernchef för Nobina, säger:

"Nobina har en stark position på marknaden. För att ta nästa steg på vår resa och bygga ytterligare på de starka underliggande faktorer som kännetecknar marknaden för kollektivtrafiktjänster tillkännager vi idag nya strategiska prioriteringar och reviderade finansiella mål. Vi är övertygade att dessa kommer att göra det möjligt för oss att behålla vår ledande position, samtidigt som vi skapar hållbart värde till alla våra aktieägare. För Nobina innebär detta att främja organisk tillväxt samt driva en aktiv förvärvsagenda, låta ESG utgöra kärnan i hela vår verksamhet samt att upprätthålla en attraktiv utdelningspolicy."

Strategiska mål

Det första strategiska målet är att Maximera aktieägarvärde, vilket avser de reviderade finansiella målen för Nobina. Genom att fokusera ytterligare på att möjliggöra organisk tillväxt och driva en mer aktiv förvarvsagenda i Norden, samt upprätthålla förmågan att expandera i tilläggsaffärer och tillvarata nya affärsmöjligheter, kommer Nobina sträva efter att öka värdet för alla aktieägare ytterligare.

Det andra strategiska målet är att Maximera positiv effekt på miljö, resenärer och samhälle. Det speglar Nobinas hållbarhetsmål och det ökade fokuset framöver på att nå klimatmålet som etablerats för de nordiska länderna. Som en del av detta kommer företaget att lansera nya, konkreta mål för CO2-utsläpp, vilket är under pågående process för att valideras av Science Based Targets Initiative. Dessutom kommer Nobina att rapportera om utvecklingen för de viktigaste hållbarhetsmåtten, såsom andelen gröna förare, andelen förnybart bränsle och tillväxt i resenärsvolymer.

Slutligen är det tredje strategiska målet att Göra det möjligt för våra medarbetare att sträva och leverera på Nobinas reselöfte med stolthet. Det fokuserar på medarbetarengagemang och att lyfta fram Nobinas medarbetare som grunden för företagets verksamhet.

För att uppnå dessa mål tillkännager Nobina nya affärsområden för lönsam tillväxt, i linje med bolagets nya förfinade strategiska ramverk. Det innebär ett ökat fokus på kärnverksamheten i Nobina Bus, men även nya tillväxt affärsområden Nobina Care och Nobina Mobility.

Nobina Bus

Nobina Bus utgör fortsatt företagets kärnverksamhet och står för den största andelen av intäkterna. Som Nordens största operatör för Nobina fram 4000 bussar varje dag. Prioriteringar för affärsområdet framöver innebär att stärka den marknadsledande positionen i Norden, både vad gäller storlek och lönsamhet, samt att expandera tilläggsverksamheten för att driva konkurrenskraft och lönsamhet ytterligare. Strategiska initiativ inkluderar att utnyttja den starka tillväxtplattform Nobina har på alla marknader för att främja organisk tillväxt, samt att driva en förvärvsagenda på den nordiska marknaden och på så sätt bygga skala och etablera närvaro i nya regioner. Vidare inkluderar det att utveckla tilläggsverksamhet, exempelvis inom ersättningstrafik, kommersiell B2B- och B2C-trafik samt bredda det bussrelaterade tjänsteutbudet.

Nobina Care

Nobina Care intog marknaden 2018 genom förvärvet av Samtrans och är idag en ledande aktör med fokus på omsorgsresor, verksamt inom segmenten färdtjänst, skoltrafik, sjukvårdsresor och social omsorg. Verksamheten har både vuxit geografiskt de senaste åren genom förvärven av Telepass, Göteborgs Buss och Örslev, men har även utvecklats till att omfatta nya tjänster inom social omsorg. Den svenska marknaden för omsorgsresor värderas till nästan 10 miljarder SEK och växer med cirka 3 procent årligen, drivet av befolkningsutvecklingen. Ambitionen framåt är att fortsätta resan mot att bli marknadsledande i Sverige, expandera geografiskt samt växa till att omfatta nya tjänster. Strategiska initiativ innefattar att använda den starka etableringen i Sverige för ytterligare konsolidering, både genom organisk tillväxt och en förvärvsagenda, samt att genomföra förvärv i Norden med Danmark som prioriterad marknad. Ytterligare möjligheter till ökad lönsamhet och omsättningstillväxt kommer från närliggande affärsområden såsom strategiska partnerskap för att skapa närvaro på angränsande marknader, expandera mot vårdtjänster samt ytterligare bygga vidare på den position som etablerats inom mobil vård.

Nobina Mobility

Nobina Mobility har som mål att erbjuda en helhetslösning för mobilitet i en app, med visionen att underlätta för människor att klara sig utan privat bilägande. Nobinas app, Travis, lanserades för ett år sedan och har nu över 460,000 unika användare varje månad. Kollektivtrafik utgör kärnan i appen som även arbetar med partners för att tillhandahålla transportsätt såsom el-scootrar och taxi för att erbjuda en omfattande ”dörr-till-dörr”-lösning. Tjänsten är skalbar och har som huvudprioritering framöver att fortsätta utveckla nya och befintliga relationer med affärspartners, ett ökat fokus på att växa, bibehålla och dra nytta av kundbasen, samt vidareutveckla produktutbud och funktionalitet.

Finansiella mål

Med en tydlig framtidsambition baserad på de nya strategiska målen tillkännager Nobina även reviderade finansiella mål.

  • Tillväxt: En genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 7 procent, justerat för Samtrans Covid-19-verksamhet
  • Lönsamhet: En EBITA-marginal om 6,5 procent, vid en genomsnittlig kontraktsålder på 50 procent av den genomsnittliga kontraktslängden
  • Skuldsättning: Under normala omständigheter ska nettoskuldsättningsgraden vara 3–4 gånger EBITDA, inklusive strategisk skuldsättning
  • Utdelning: Under normala omständigheter räknar Nobina med en årlig utdelning om minst 60 procent av nettoresultatet.

Ny segmentsrapportering

En uppdaterad strategi kräver också uppdaterad segmentsrapportering. Framöver kommer därför rapporteringen för segmentet att se ut som följande; Nobina Bus Sverige, Nobina Bus Finland, Nobina Bus Norge, Nobina Bus Danmark och Nobina Care. Nobina Mobility kommer att rapporteras inom centrala funktioner, med separata KPI:er för detta område.

Webbsändning

Kapitalmarknadsdagen kommer att äga rum som en direktsänd webbsändning den 24 november 2021, med start klockan 15.00 CET och kan följas via länken nedan:

https://tv.streamfabriken.com/nobina-cmd-2021

Inspelningar av presentationerna och tillhörande bilder kommer att publiceras på Nobinas hemsida efter webbsändningen.


Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-24, kl. 13:00 CET.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024