1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina publicerar preliminärt resultat för fjärde...

Nobina publicerar preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2020/21

Till följd av högre vinst än marknadsförväntningarna för det fjärde kvartalet 2020/21, publicerar Nobina idag sitt preliminära resultat.

Som en följd av kraftfulla åtgärder, snabb omställning av våra affärsmodeller och retroaktiva intäkter från tidigare kvartal 2020/21 har marknadens resultatförväntningar överträffats.

I kvartalet förväntas omsättningen växa med 9,8% jämfört med samma period föregående år och det justerade resultatet före skatt väntas öka med 85-95 MSEK. Omsättningen i kvartalet förväntas bli 2 860 MSEK, och justerat EBT* 120-130 MSEK.

Bakgrunden till resultatförbättringen beror i huvudsak på den högre än förväntade användningen av teststationer som Samtrans tillhandahåller för att möta samhällets behov under pandemin. Samtidigt har Nobina erhållit retroaktiva intäkter om (25 MSEK) från avslutade avtalsförhandlingar, där bolaget nått överenskommelser med uppdragsgivare gällande hantering av pandemins effekter. Detta sammantaget med positiva effekter från extratrafik i Sverige och Norge samt positiva effekter från kontraktsmigrering bidrar till den samlade resultatförbättringen.

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Den slutliga rapporten för fjärde kvartalet 2020/21 kommer att publiceras den 9 april 2021 kl. 08:00 CEST. Nobina kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan bokslutskommunikén har publicerats.*Justerat för intäkter, kostnader och avskrivningar relaterade till förvärvsrelaterade redovisningseffekter.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2021-03-17, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024