1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Beslut vid årsstämma i Nobina AB (publ)

Beslut vid årsstämma i Nobina AB (publ)

Vid årsstämman i Nobina AB (publ) idag den 31 maj 2022 beslutades det bl.a. om omval av samtliga styrelseledamöter och revisorn, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören samt att vinstutdelning inte ska utgå.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om vinstdisposition
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021/2022. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att vinstutdelning inte ska utgå och att utdelningsbara medel ska överföras i ny räkning.

Omval av styrelseledamöter och revisor samt beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för deras förvaltning under föregående räkenskapsår.

Robert Gregor (ordförande), Markus Geisselmann, Wil Jones och Magnus Rosén omvaldes till styrelseledamöter och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöterna och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024