1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Beslut vid extra bolagsstämma i Nobina

Beslut vid extra bolagsstämma i Nobina

Vid en extra bolagsstämma i Nobina AB (publ) i dag den 22 februari 2022 valdes nya styrelseledamöter samt beslutades att bolagets ersättningsriktlinjer och valberedningsinstruktion inte längre ska tillämpas.

Den extra bolagsstämman valde Robert Gregor (ordförande), Markus Geisselmann, Wil Jones och Magnus Rosén till nya styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma samt beslutade att entlediga Johan Bygge, Liselott Kilaas, Graham Oldroyd, Bertil Persson och Malin Frenning från sina uppdrag som styrelseledamöter.

Den extra bolagsstämman beslutade även att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2020 samt att de principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedning som antogs vid årsstämman 2021 inte längre ska tillämpas eftersom aktierna i Nobina har avnoterats från Nasdaq Stockholm.

Den extra bolagsstämman hölls på begäran av OffertoRide Bidco AB (tidigare Goldcup 29086 AB), som efter att man förklarat det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Nobina ovillkorat kontrollerar cirka 95,9 procent av samtliga aktier och röster i Nobina (exklusive de egna aktier som Nobina innehar).

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024