1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Kallelse till extra bolagsstämma i Nobina AB...

Kallelse till extra bolagsstämma i Nobina AB (publ)

Nobina AB (publ), 556576-4569, håller extra bolagsstämma tisdagen den 22 februari 2022 kl. 10.00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, 111 47 Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.30.

Kallelse till den extra bolagsstämman sker på begäran av Ride BidCo AB, som efter att man förklarat det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i bolaget ovillkorat kontrollerar cirka 92,8 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Med anledning av de nya ägarförhållandena har bolagets valberedning inte varit involverad i beredningen av något av beslutsförslagen till den extra bolagsstämman.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning. I syfte att motverka smittspridning av covid-19 föredrar styrelsen att så många aktieägare som möjligt väljer att utöva sin rösträtt genom poströstning.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 februari 2022 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd onsdagen den 16 februari 2022.
 • anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud” alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast onsdagen den 16 februari 2022.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast onsdagen den 16 februari 2022 anmäla detta till bolaget antingen:

 • genom e-post till info@computershare.se.
 • genom post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet ”Nobinas extrastämma”).
 • genom telefon till +46 (0)771-24 64 00 under vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet ”Nobinas extrastämma”) senast onsdagen den 16 februari 2022.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats, www.nobina.com.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nobina.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 februari 2022. Poströstningsformuläret ska skickas antingen:

 • per e-post till info@computershare.se.
 • elektroniskt i enlighet med anvisningarna på www.nobina.com.
 • per post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet ”Nobinas extrastämma”).

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Val och entledigande av styrelseledamöter
 9. Fastställande av styrelsearvoden
 10. Beslut om att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inte ska tillämpas efter avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm
 11. Beslut om att principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedning inte ska tillämpas efter avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm
 12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokaten Carl Westerberg utses till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 7: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Ride BidCo AB föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8: Val och entledigande av styrelseledamöter

Ride BidCo AB föreslår att:

 • Robert Gregor, Markus Geisselmann, Wil Jones och Magnus Rosén väljs till nya styrelseledamöter samt att Robert Gregor väljs till ny styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
 • Johan Bygge, Liselott Kilaas, Graham Oldroyd, Bertil Persson och Malin Frenning entledigas från sina uppdrag som styrelseledamöter.

Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nobina.com.

Punkt 9: Fastställande av styrelsearvoden

Ride BidCo AB föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöterna.

Punkt 10: Beslut om att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inte ska tillämpas efter avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm

Ride BidCo föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2020 inte längre ska tillämpas efter avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Punkt 11: Beslut om att principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedning inte ska tillämpas efter avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm

Ride BidCo föreslår att de principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedning som antogs vid årsstämman 2021 inte längre ska tillämpas efter avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 88 355 682, varav bolaget innehar 2 030 092 egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen Armégatan 38, 171 71 Solna och på bolagets webbplats, www.nobina.com, senast tre veckor före stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, vänligen besök Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive webbplatser, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf respektive www.computershare.com/se/gm-gdpr.

* * *

Solna i januari 2022
Nobina AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024