1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina bokslutskommuniké 1 december 2021-28...

Nobina bokslutskommuniké 1 december 2021-28 februari 2022

Stark avslutning på framgångsrikt år

Under 2021/22 växte Nobina och uppnådde det högsta resultatet hittills. Omsättningen steg till 13,1 miljarder kronor. EBITA uppgick till 1 247 MSEK. Grundaffären kollektivtrafik med buss stärktes successivt under året. Den starka utvecklingen kopplas även till ökningen inom extratrafik samt till verksamheten inom omsorgstjänster. I slutet av året fick Nobina nya ägare, Basalt, som inneburit att bolagets aktier avnoterats från Nasdaq Stockholm.

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 384 MSEK (2 860), en ökning med 18,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år varav +12,5 procent avser organisk tillväxt, +1,0 procent avser valutaeffekter och +4,8 procent avser förvärv.
 • EBITA uppgick till 249 MSEK (171).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 118 MSEK (156).
 • Resultatet före skatt uppgick till 73 MSEK (114).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 56 MSEK (111).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 537 MSEK (611).

Helåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 125 MSEK (10 787), en ökning med 21,7 procent varav +17,2 procent avser organisk tillväxt, +0,1 procent avser valutaeffekter och +4,4 procent avser förvärv.
 • EBITA uppgick till 1 247 MSEK (757).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 048 MSEK (689).
 • Resultatet före skatt uppgick till 876 MSEK (534).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 693 MSEK (445).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2 505 MSEK (2 147)

Viktiga händelser

Under kvartalet

 • Den 24 januari 2022 förklarade Basalt uppköpserbjudandet ovillkorligt, vilket innebar att för-värvet kunde fullföljas. Den 16 februari avnoterades Nobinas aktie från Nasdaq Stockholm och på en extra bolagsstämma den 22 februari valdes en ny styrelse.

Efter kvartalet

 • Till följd av ägarbytet samt avnoteringen kommer Nobina att återköpa obligationer för ett totalt nominellt belopp om 660 miljoner kronor under det första kvartalet.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021/22.

Koncernchefen har ordet

Under 2021/22 växer Nobina och når sitt högsta resultat hittills. Omsättningen för räkenskapsåret, justerat för valutaeffekter, steg med 21,6 procent till 13,1 miljarder kronor. EBITA uppgick till 1 247 MSEK (757). Utvecklingen var stark också under årets fjärde kvartal. Den valutajusterade omsättningen steg med 17,3 procent och EBITA ökade till 249 MSEK (171).

Den fortsatt starka utvecklingen under fjärde kvartalet kopplas till ökade resandevolymer i vår grundaffär kollektivtrafik med buss. Det är framför allt Nobinas svenska verksamhet som bidragit till ökningen. De avskaffade restriktionerna har gjort att resenärerna i växande utsträckning väljer kollektivtrafiken igen. Volymökningen påverkas även av de kraftigt ökade drivmedelspriserna i slutet av kvartalet, som fått allt fler att ställa bilen och i stället välja bussen.

Bakom de höga drivmedelspriserna ligger ett dramatiskt försämrat världsläge, där Rysslands invasion av Ukraina fått stora återverkningar – både ekonomiskt och mänskligt. Vi känner att Nobina står stabilt i denna kris. Vi är finansiellt starka och har en affärs- och intäktsmodell som gör oss motståndskraftiga, men vi ser en negativ effekt på vårt CO2-mål exempelvis på grund av att vissa uppdragsgivare, av kostnadsskäl, beslutat att vissa kontrakt ska köras på diesel i stället för HVO.

Tillväxt inom extratrafik och omsorgsresor

I början av räkenskapsåret gjorde pandemin att resandet på våra bussar i stort sett var halverat jämfört med de volymer vi är vana vid. Sedan dess har trenden brutits och resandet återigen ökat, även under det fjärde kvartalet. Det gör att volymerna nu är tillbaka på mera normala nivåer i flera trafikområden. Vi fortsätter också att gynnas av tillväxten inom extratrafiken – främst ersättningstrafik inom buss-för-tåg - där vi vunnit flera nya upphandlingar i både Sverige och Norge.

Under det fjärde kvartalet har vi dessutom fått förnyat och utökat förtroende att driva uppdrag inom omsorgresor i Stockholm. Avtalet omfattar cirka 500 fordon och är en utökning av dagens uppdrag med ungefär 50 fordon. Vi växer också inom omsorgsresor i Göteborg samt dessutom i Skåne och på Gotland, där Nobina stärkt positionerna genom förvärvet av Telepass i juli 2021.

Omsorgstjänsterna har överhuvudtaget haft en stor, positiv påverkan och bidragit till det starka resultatet, även det fjärde kvartalet. Under året har vi drivit en omfattande testverksamhet för covid-19 i Sverige och ansvarat för all vaccinationslogistik i flera regioner. Dessa verksamheter avvecklas i takt med att behoven nu minskar. Jag är stolt över att de många nya omsorgstjänsterna banat väg för ett starkare entreprenörskap inom Nobina. Vi har utvecklat nya sätt att arbeta på och som en följd öppnas fler intressanta affärsmöjligheter, där vi kan dra nytta av vårt kunnande inom allt från omsorg till logistik.

Nya hållbarhetsinitiativ

Även hållbarhetsarbetet vidareutvecklas genom att vi börjar arbeta aktivare med mångfald och inkludering i Nobina. Det görs via ett handlingsprogram som organisationen ”Mitt liv” står bakom och som vi och åtta andra företag nu går in i där vi bland annat att kommer mäta mångfalden regelbundet, bredda utbildningsinsatserna och inkludera mångfald än mer i rekryteringsarbetet.

Samtidigt flyttar vi fram positionerna på andra områden för att bli mer transparenta kring de insatser som görs. Från och med Q1 2022/23 kommer vi varje kvartal att rapportera hur vi ligger till relativt våra viktigaste hållbarhetsmål, bland annat gällande resandevolymer, koldioxidutsläpp och andelen förnybara bränslen i fordonen. Vi redovisar också utfall för medarbetarmål gällande jämställdhet och medarbetarnas engagemang.

I den förra kvartalsrapporten presenterade jag Nobinas nya affärsområden. Till detta ska läggas att vi nu även förändrar vår segmentsrapportering, som baseras på fem segment – Nobina Bus Sverige, Nobina Bus Norge, Nobina Bus Danmark, Nobina Bus Finland samt Nobina Care.  Den nya uppdelningen speglar vår verksamhet på ett mera rättvisande sätt, men tar även hänsyn till att Nobina Care utvecklats starkt och blivit ett större omsorgssegment än tidigare.

Nya ägare – fortsatt utveckling

En stor nyhet i slutet av året var självklart att Nobina fått nya ägare och avnoterats från börsen. När börsresan nu avslutats kan jag med stolthet konstatera att Nobina har genererat en totalavkastning på 355 procent att jämföra med Nordic Mid Cap Total Return Index som under samma period genererat 220 procent.

Nya ägare är brittiska Basalt (se definition på sidan 11). Tillsammans med dessa professionella ägare ser vi fram emot att vidareutveckla Nobina på alla nordiska marknader. När vi nu lägger ett resultatmässigt fantastiskt år bakom oss vill jag tacka våra 13 000 medarbetare för fina insatser. Det stärker oss i ett läge när kollektivtrafiken återigen växer och gör att fler väljer att resa med Nobina.

Magnus Rosén,

Vd och koncernchef

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024