1. Nobina /
  2. Om oss /
  3. Dataskydd och integritet /
  4. Ersätta

Ersätta

För oss är det viktigt att du litar på att vi respekterar ditt privatliv och följer tillämplig lagstiftning vid insamling och behandling av personuppgifter. Vi värnar om de personuppgifter som samlas in om dig och tillser att de lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den information vi lämnar har till syfte att i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ge en övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar som Nobina är personuppgiftsansvarig för.

Personuppgiftsansvar

Nobina är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, dvs. varför vi behandlar dina uppgifter och hur vi behandlar dem. Du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy nedan.

Nobinabolagen och inbördes arrangemang

Nobinakoncernen består av flera bolag i de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark. Det bolag som du har kontakt med eller tillhandahåller den resa eller tjänst du använder är som huvudregel det bolag som är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter.

För att vi ska kunna utföra vissa tjänster behöver vi ibland dela personuppgifter med andra bolag i koncernen. När vi delar personuppgifter inom koncernen har vi ingått ett internt arrangemang för att reglera behandlingen.

Konto och plats

När du använder vår app Ersätta behöver du ha ett aktivt kontrakt och ett konto. Vi kommer då att behandla uppgifter om dig i form av ett användar-ID som kan kopplas till dig som person. I Ersätta behöver vi även spåra din plats för att informera resenärer och tillse att vår trafik levereras i rätt tid och till rätt plats. Vi spårar bara din plats när du kör trafik åt oss och har startat körningen, även när appen är i bakgrunden.

Vi lutar oss på den rättsliga grunden intresseavvägning.
Vi sparar bara informationen så länge som vi behöver den för att uppfylla ändamålet.


App Center och Application Insights

När du använder Ersätta behandlar vi personuppgifter i form av din enhets unika ID och IP-nummer, tillverkare, modell, operativsystem och version samt användar-ID för att kunna spåra och hantera appens kraschdata. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna utveckla och utvärdera Ersättas funktionalitet i syfte att säkra att vår trafik levereras i rätt tid och till rätt plats.

Vi lutar oss på den rättsliga grunden intresseavvägning.
Vi sparar bara informationen upp till 90 dagar för att uppfylla ändamålet.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi kan komma att dela vissa personuppgifter inom Nobinakoncernen, med våra trafikhuvudmän, fackliga organisationer och arbetsorganisationer, externa samarbetspartners och rådgivare inom och utanför EU/EES, samt myndigheter eller andra mottagare om det krävs till följd av lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Om vi använder samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi skyddar alltid personuppgifter med lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Nobina har inrättade processer, rutiner och tekniska åtgärder som både proaktivt och reaktivt förbättrar säkerhetsnivån. Allt för att dina personuppgifter ska hanteras säkert och ej blir tillgängliga för obehöriga.

Här kan du läsa mer om hur Nobina arbetar med dataskydd och  informationssäkerhet, där inkluderat hur vi skyddar personuppgifter.

Dina rättigheter

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 17/06 2021 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder ikraft genom att publicera en ny version på vår hemsida.

Kontakta Nobinas Dataskyddsombud

Om du har frågor rörande hur Nobina behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom Nobinakoncernen, är du välkommen att kontakta Nobinas Dataskyddsombud via växeln, post eller e-post:

Nobina AB (publ)
Armégatan 38, Box 6071,
171 06 SOLNA
Telefon: +46 8 410 650 00
E-post: dpo@nobina.com

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024