1. Nobina /
  2. Våra erbjudanden /
  3. Nobina Bus /
  4. Våra initiativ och utveckling /
  5. MEX - Malmöexpressen

MEX - Malmöexpressen

Malmöexpressen i Malmö utformades när Nobina inledde sitt nya trafikavtal Malmö Central. Nya linje 5 blev då den första skarpa BRT-trafiken* i Sverige och har sedan dess fungerat som inspiration för liknande projekt. Malmö stad sökte därefter medel från staten genom Sverigeförhandlingen så att ytterligare fyra Malmöexpresser, varav Linje 8 startade i juni 2022 och de tre övriga är planerade fram till år 2030.

Malmöexpressen, kallad MEX, har varit en stor framgång med ett resande som ökat mångdubbelt över förväntningarna – med 120 procent redan två år efter starten. Men även ur ett socialt perspektiv har BRT-linjerna fått en stor betydelse för att utveckla och göra hela Malmö mer sammanlänkat. Det har i sin tur gett ringar på vattnet i form av ökad fart på bostadsbyggandet där man prioriterat förtätning kring linjerna och gjort gatumiljön mer tillgänglig även för gång- och cykeltrafik, förutom bussen.

Nobinas huvudsakliga ansvar inom MEX-projektet har varit själva fordonskonceptet och trafikplaneringen av hela linjerna, där vi har byggt kunskap och erfarenhet inom framför allt elektrifiering, BRT-tjänsten och en punktlig och resenärsanpassad tidtabell. Utöver det har Nobina tagit fram och presenterat infrastrukturutredningar för Skånetrafiken och Malmö stad. Utredningarna har varit ett viktigt bidrag till den infrastruktur som legat till grund för BRT-konceptet.

Malmöexpressens linje 8 trafikeras av en helt elektrisk depåladdad 24-metersbuss vilket vi är ensamma om i Europa. Inriktningen även för de kommande linjerna är en helt elektrifierad lösning.
 
Under Persontrafikdagarna 2022 presenterade Nobina, Malmö stad och Skånetrafiken tillsammans framgångarna med MEX-konceptet under begreppet ”Sveriges Kollektivtrafikhuvudstad”, som ett uttryck för hur självklart det är att just Malmö idag är en av de mest framstående städerna när det gäller genomtänkt och heltäckande kollektivtrafik.
 
*BRT står för Bus Rapid Transit

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024