1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Nobina AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Årsstämman beslutade den 31 maj 2018 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, beslutat att inleda ett återköpsprogram omfattande högst 1 246 654 aktier. Återköpsprogrammet har som syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Nobinas aktiesparprogram, dvs. säkring av leverans av prestationsaktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att styras av ett värdepappers­företag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut om tidpunkten för inköp av Nobinas aktier oberoende av Nobina.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 1 oktober 2018 till och med den 29 maj 2019.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Aktier för sammanlagt maximalt 100 miljoner kronor får återköpas.
  5. Maximalt får 1 246 654 aktier återköpas.
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Per dagen för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Nobina till 88 355 682 aktier. Nobina innehar för tillfället inga egna aktier. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

För det fullständiga bemyndigandet som beslutades av årsstämman, vänligen se Nobinas hemsida, www.nobina.com

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024