1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina återköper obligationer

Nobina återköper obligationer

Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2024 (”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna.

Så som meddelat, genom Nobinas pressmeddelande den 2 februari 2022 samt särskilda underrättelse till obligationsinnehavare samma dag, har innehavare av Obligationer haft en rätt att under viss tid, på grund av ägarförändring i Nobina (Change of Control), begära att Nobina återköper Obligationer.

Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12.00 CET och har förklarats avslutat. Obligationsinnehavare har begärt att Nobina återköper Obligationer för ett totalt nominellt belopp om 516 miljoner kronor.

Priset för återköpta Obligationer kommer att uppgå till motsvarande 101 procent av det nominella beloppet och betalas ut tillsammans med upplupen obetald ränta på likviddagen, som infaller den 6 april 2022.

Ovannämnda underrättelse till obligationsinnehavarna och deras agent, som innehåller mer information kring återköpsrätten, finns tillgänglig på Nobinas webbsida https://www.nobina.com/investors/financial-information/green-bond/.


Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-09, kl. 17:00

Copyright Nobina 2023