Nobina Aktie 79,6 SEK
0,51%

Resultaträkning

Flerårsöversikten uppdateras inom kort efter varje rapporttillfälle. Fullständiga finansiella rapporter finns under Rapporter och presentationer.

;
MSEK2020/20212019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
Nettoomsättning10 78710 6459 7349 0948 8588 317
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-1 691-1 816-1 769-1 651-1 637-1 704
Övriga externa kostnader-1 635-1 545-1 460-1 362-1 404-1 173
Personalkostnader-5 510-5 520-5 190-4 919-4 656-4 561
Summa EBITDA1 9511 7641 3151 1621 161879
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar22-32-7-14-15
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-1 196-1 104-705-665-653-606
Summa EBITA757662578490494258
Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader-4-2-20---
Avskrivning/nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar-64-63-25---
Rörelseresultat (EBIT)689597533490494258
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter2---13
Finansiella kostnader-157-198-138-135-140-259
Finansnetto-155-198-138-135-139-256
Resultat före skatt5343993953553552
Inkomstskatt-89-94-92-771632
Periodens resultat4453053032785184
Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet0056000
Periodens nettoresultat4453053592785184
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare4453053592785184
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till kvarvarande verksamhet5,033,473,443,15_ 5,860,04
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till avvecklad verksamhet--0,62---
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare5,033,474,063,15_ 5,860,04
Resultat per aktie efter utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare4,983,434,033,15_ 5,860,04
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 35688 35680 607
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)89 23589 35689 05488 35688 35680 607
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)86 14786 14787 10988 35688 35688 356

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021