1. Nobina /
  2. Investerare /
  3. Finansiell information /
  4. Finansiering

Finansiering

Nobina bedriver en i hög grad kapitalintensiv verksamhet där tillgång till kapital är en förutsättning för att kunna bedriva kollektivtrafik på ett framgångsrikt sätt.

Nobina har som huvudsaklig strategi att finansiera inköp av fordon med finansiell leasing eller lån på tio års löptid till ett restvärde om tio procent. Leasingskulder bokförs som finansiell leasing och är liksom lån synliga i balansräkningen. Utöver detta sker viss finansiering genom den gröna obligationsmarknaden där Nobina AB har ställt säkerhet. Nobinas skuldsättning är till största del relaterad till finansiering av investeringar i bussar och utrustning som används i verksamheten men kan även inkludera viss strategisk skuldsättning.

Den 28 februari 2021 uppgick den räntebärande skulden till 6 830 (6 387) MSEK. Mer information om koncernens skuldstruktur finns i not 25 i Nobinas årsredovisning.

För ytterligare information om Nobinas finansiering genom gröna obligationer, se vårt obligationsavsnitt.

Nobinas centrala finansfunktion säkerställer anpassning av koncernens finansieringsstrategi för att möta behoven från Nobinas verksamhet samt för att uppnå och upprätthålla en hållbar och stabil kapitalstruktur och att den finansiella exponeringen är i linje med koncernens finanspolicy.

Nobinas finansiella riskhantering är också centraliserad för att dra nytta av skalfördelar, utvinna synergieffekter och för att minimera operativa risker. Den centrala finansfunktionen ansvarar för koncernens upplåning, kreditfaciliteter, likviditetshantering samt valuta- och ränteriskhantering.

För att säkerställa tillgång till en bred bas av finansieringskällor är det ett mål för Nobina att upprätthålla en kreditvärdighet och en skuldsättningsgrad som på lång sikt gör det möjligt för koncernen att ses som en attraktiv låntagare. Till stöd för detta mål har Nobina upprättat finansiella mål som kan ses här.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024