1. Nobina /
  2. Bolagsstyrning /
  3. God bolagsstyrning /
  4. Så här styrs vi

Så styrs Nobina

För att driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt behöver bolaget ha mål, strategi, affärsplaner och nyckeltal. Tydlig styrning, ledning och uppföljning krävs för att förverkliga planer och säkerställa att arbetet bedrivs på rätt sätt.

Det är viktigt att medarbetarna inte bara känner till mål och nyckeltal utan också förstår varför bolaget har valt de mål vi har. Att medarbetarna förstår den strategiska riktningen är viktigt för att kunna ha en bra intern kommunikation, där medarbetarna kan flagga för risker och föreslå förbättringar. Att löpande hantera risker är en naturlig del i verksamheten och en integrerad del i hela koncernens beslutsfattande där riskhanteringen sker löpande på alla nivåer. Riskbedömningarna omfattar exempelvis affärsrisker, finansiella risker och hållbarhetsrisker.

För att nå ovan har Nobina organiserat den operativa styrmodellen genom koncernfunktioner och processer med uppdrag att stödja de operativa bolagen. Chefer och ansvariga på koncern-, bolags- och trafikområdesnivå har månadsvisa möten där de redovisar och följer upp mål och resultat. Då analyseras även eventuella identifierade risker eller förbättringsförslag för att sedan åtgärdas. Alla verksamhetsnivåer i Nobina jobbar utifrån ett systematiskt arbetssätt för att styra arbetet mot bolagets mål och följa strategin.

Nedan ser du en illustration över vår styrningsmodell med integrerad riskhantering. Här kan du se bilden i större format.

Styrelse

Nobinas styrelse har det yttersta ansvaret för organisation och förvaltning av koncernens angelägenheter. När styrelsen beslutar om koncernens mål och strategi tar den hänsyn till både omvärldens förväntningar och interna förutsättningar. Nobina har kommunicerat långsiktiga finansiella mål samt nyckeltal för hållbarhet. En av de viktigaste uppgifterna för styrelsen är att säkerställa att den långsiktiga strategin och styrningen, uppföljningen och kontrollen av Nobinas dagliga verksamhet uppfyller investerares och andra intressenters förväntningar, och att Nobina levererar enligt strategiska mål, inklusive finansiella resultat. Styrelsen följer därför regelbundet upp hur verksamheten efterlever strategin och uppfyller mål och nyckeltal. Läs mer om vår styrelse, dess roll och arbetssätt. 

Koncernchefen

Nobinas koncernchef utses av styrelsen och ansvarar för att leda bolagets löpande verksamhet enligt den svenska aktiebolagslagen samt instruktioner och direktiv från styrelsen. Koncernchefen säkerställer att bolagets redovisningsprinciper uppfyller lagkraven och att bolaget sköter sina ekonomiska frågor på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Nobinas styrelse godkänner bolagets övergripande organisation och de funktioner som rapporterar till koncernchefen. Koncernchefen bereder och ansvarar även för förberedelserna inför styrelsemöten. Dessutom övervakar koncernchefen beslut om nyckelpersoner och centrala operativa frågor.

Koncernledningen

Koncernledningen leder den dagliga operativa verksamheten enligt koncernens strategiska och operativa inriktning. På så sätt säkerställer koncernledningen att både mål och strategi implementeras och följs upp. Nyckeltal för finansiell utveckling, kvalitet och hållbarhet följs upp varje månad. 

Koncernledningen består av de ansvariga för koncernfunktionerna samt de operativa bolagen, och dessa utses av koncernchefen och godkänns av styrelsen. Mer om vår koncernledning.

Koncernfunktioner och processer

Nobinas koncernfunktioner har som uppgift att stödjvåra operativa bolag i den löpande verksamheten.

Koncernfunktionerna innefattar Koncernstaben som i sin tur består av enheterna HR, Juridik, Compliance, Inköp, Fleet och Verksamhetsutveckling, Koncernekonomi samt Förvärv och Strategi. Funktionerna leder sina respektive ansvarsområden i nära samarbete med de operativa bolagen. Ansvarig för respektive koncernfunktion är medlem i koncernledningen och rapporterar till koncernchefen. Koncernchefen leder funktionerna genom löpande uppföljningar med varje koncernledningsmedlem och via koncernledningsmötena. 

Som ett komplement till Nobinas organisatoriska styrning utvecklas bolaget ständigt genom olika processer som driver fram nya riktlinjer, ”best practices” och arbetssätt som ska säkerställa att Nobina alltid drivs så effektivt som möjligt. 

Ansvaret för processerna är i hög grad kopplade till ansvar inom koncernfunktionerna med undantag för Produktions- och Marknadsprocessen, där representanter från de operativa bolagen ansvarar för att driva den koncerngemensamma agendan inom Trafikproduktion och Marknadsutveckling.

Nobinas huvudprocesser finns inom Marknad och Produktion. Stödprocesser återfinns inom HR, Inköp, Ekonomi, Juridik, Fleet/SQA, Hållbarhet och IT.

Operativa bolag

De operativa bolagen i Nobina är landsbolagen, som i sin tur är organiserade i olika trafikområden i varje land. För att uppfylla koncernens mål och nyckeltal utvecklas centrala och lokala affärsplaner på såväl bolagsnivå som lokal nivå genom varje trafikområde. På så vis blir mål och nyckeltal alltid styrande i affärsplaner som konkretiseras i kort- och långsiktiga handlingsplaner och daglig styrning för olika team, yrkesgrupper och medarbetare. 

Arbetssätt

Hela Nobina har ett systematiskt arbetssätt där affärsplaner utvecklas och införs med utgångspunkt i koncernens övergripande strategiska inriktning och lokala förutsättningar, styrkor och svagheter. Nobinas riskhanteringsprocess är också fullt ut integrerad i alla verksamhetsdelar och sker enligt en viss arbetsgång. Läs mer om riskhantering här.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024